Online Reception of Embassy

Hurmatli foydalanuvchi!

Уважаемые пользователи!

Sizning yuborayotgan murojaatingiz rasmiy maqomga ega ekanligini eslatib qo’ymoqchimiz.

Просим помнить, что направляемое Вами обращение является официальным.

Shu sababli, Sizdan quyidagilarni unutmasligingizni so’yarmiz:

В связи с этим просим Вас не забывать следующее:

 1. Jismoniy shaxs sifatida murojaat yo’llasangiz familiyangiz (ismingiz, otangizning ismi), yashash joyingiz to’g’risidagi ma’lumotlar ko’rsatilgan va murojaatingiz mohiyati bayon etilgan bo’lishi shart. Yuridik shaxs sifatida murojaat yo’llasangiz yuridik shaxsning to’liq nomi, uning joylashgan joyi (pochta manzili) to’g’risidagi ma’lumotlar ko’rsatilgan va murojaatning mohiyati bayon etilishi talab etiladi.
 2. Если Вы обращаетесь как физическое лицо, то Вам необходимо указать фамилию имя, отчество, сведения о месте жительства и изложить суть обращения. В обращении юридического лица следует указать его полное наименование, местонахождение (почтовый адрес) и изложить суть обращения.

 3. Amaldagi qonunchilikka muvofiq tuhmat, haqorat so’zlar ishlatilgan va yolg’on xabar beruvchi murojaatlarni taqdim etish mumkin emas.
 4. В соответствии с действующим законодательством РУ запрещается подача обращений, содержащих клевету, оскорбления и ложные доносы.

 5. Shuningdek, quyidagi holatlarda murojaatlaringiz rad etilishi mumkinligini eslatib o’tmoqchimiz:
 6. Также хотим напомнить, что Вам могут отказать в рассмотрении обращения на следующих основаниях:

  • odobsizlik mazmunidagi murojaatlar (uyatsiz yoxud haqoratli iboralar, tahdidlar, mantiq va ma’nosi bo’lmagan takliflar va shunga o’xshash murojaatlar);
  • в случае некорректность содержания обращения (употребления нецензурных, либо оскорбительных выражений, наличия угроз, предложений, лишенных логики и смысла и т. д.);

  • murojaat matnida tushunarsiz qisqartirishlar yoki reklama materiallari mavjud bo’lgan, tarkibida aniq arizalar, shikoyatlar yoki takliflar bo’lmagan murojatlar;
  • если текст обращения содержит непонятные сокращения или рекламные материалы, в нем нет конкретных заявлений, жалоб или предложений.

 7. Shuningdek foydalanuvchining bir necha bor bitta masala bo’yicha javob berilgan murojaatini qayta yuborilganda, agar unda yangi vajlar yoki holatlar keltirilmagan bo’lsa ko’rib chiqilmaydi.
 8. Также не рассматривается обращение одного и того же пользователя, содержащее вопрос, на который многократно предоставлялся ответ, за исключением случаев, когда в обращении приведены новые доводы или указано на новые обстоятельства.

 9. Javob xati murojaatingizda ko’rsatilgan pochta manziliga yoki elektron pochta manziliga yuboriladi.
 10. Ответ на Ваше обращение будет направлен по указанному в нем почтовому и электронному адресу.

Адрес электронной почты для обращений: info.uzbekembassy@gmail.com