Ethnosport Festival invites the youth of the world to Khiva