Uzbekistan – European Union: a new stage of cooperation