Uzbekistan to host the third European Film Festival