O’zbekistonRespublikasiKonstitutsiyasi

“Investment portal of Uzbekistan”

Citizens of 76 countries will be able to get an electronic visa to Uzbekistan (List)

Uzbekistan announces visa waiver for citizens of 45 countries (List)

Important Visa Information for Indian Citizens Travelling to Uzbekistan

July 3, 2023

O’zbekistonRespublikasiKonstitutsiyasi

MUQADDIMA

Biz, O‘zbekistonning yagona xalqi,

insonhuquqvaerkinliklariga, milliyvaumuminsoniyqadriyatlarga, davlatsuverenitetiprinsiplarigasodiqligimiznitantanaliravishdae’lonqilib,

demokratiya, erkinlikvatenglik, ijtimoiyadolatvabirdamlikg‘oyalarigasadoqatimizninamoyonqilib,

inson, uninghayoti, erkinligi, sha’nivaqadr-qimmatioliyqadriyathisoblanadiganinsonparvardemokratikdavlatni, ochiqvaadolatlijamiyatnibarpoetishborasidahozirgivakelajakavlodlaroldidagiyuksakmas’uliyatimiznianglaganholda,

davlatchiligimizrivojininguchmingyildanziyodtarixiytajribasiga, shuningdekjahonsivilizatsiyasigabeqiyoshissaqo‘shganbuyukajdodlarimizningilmiy, madaniyvama’naviymerosigatayanib,

mamlakatimizningbebahotabiiyboyliklariniko‘paytirishgahamdahozirgivakelajakavlodlaruchunasrab-avaylashgahamdaatrof-muhitmusaffoliginisaqlashgaastoydilahdqilib,

xalqarohuquqningumume’tirofetilganprinsipvanormalarigaasoslanganholda,

O‘zbekistonningjahonhamjamiyati, engavvalo, qo‘shnidavlatlarbilando‘stonamunosabatlarinihamkorlik, o‘zaroqo‘llab-quvvatlash, tinchlikvatotuvlikasosidamustahkamlashhamdarivojlantirishgaintilib,

fuqarolarningmunosibhayotkechirishini, millatlararovakonfessiyalararototuvlikni, ko‘pmillatlijonajonO‘zbekistonimizningfarovonliginivagullab-yashnashinita’minlashnimaqsadqilganholda,

ushbuKonstitutsiyaniqabulqilamizvae’lonqilamiz.

Birinchibo’lim. Asosiyprintsiplar

I bob. Davlatsuvereniteti

1-modda.

O‘zbekiston — boshqaruvningrespublikashakligaegabo‘lgansuveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiyvadunyoviydavlat.

Davlatning “O‘zbekistonRespublikasi” va “O‘zbekiston” degannomlaribirma’nonianglatadi.

2-modda.

Davlatxalqirodasiniifodaetib, uningmanfaatlarigaxizmatqiladi. Davlatorganlarivamansabdorshaxslarjamiyatvafuqarolaroldidamas’uldirlar.

3-modda.

O‘zbekistonRespublikasio‘ziningmilliy-davlatvama’muriy-hududiytuzilishini, davlathokimiyatiorganlariningtiziminibelgilaydi, ichkivatashqisiyosatiniamalgaoshiradi.

O‘zbekistonningdavlatchegarasivahududidaxlsizvabo‘linmasdir.

4-modda.

O‘zbekistonRespublikasiningdavlattilio‘zbektilidir.

O‘zbekistonRespublikasio‘zhududidaistiqomatqiluvchimillatvaelatlarningtillari, urf-odatlarivaan’analarihurmatqilinishinita’minlaydi, ularningrivojlanishiuchunsharoityaratadi.

5-modda.

O‘zbekistonRespublikasiqonunbilantasdiqlanadigano‘zdavlatramzlari — bayrog‘i, gerbivamadhiyasigaega.

Davlatramzlaridavlathimoyasidadir.

6-modda.

O‘zbekistonRespublikasiningpoytaxti — Toshkent shahri.

II bob. Xalqhokimiyatchiligi

7-modda.

Xalqdavlathokimiyatiningbirdan-birmanbaidir.

O‘zbekistonRespublikasidadavlathokimiyatixalqmanfaatlariniko‘zlabvaO‘zbekistonRespublikasiKonstitutsiyasihamdauningasosidaqabulqilinganqonunlarvakolatberganorganlartomonidanginaamalgaoshiriladi.

Konstitutsiyadanazardatutilmagantartibdadavlathokimiyativakolatlarinio‘zlashtirish, hokimiyatorganlarifaoliyatinito‘xtatibqo‘yishyokitugatish, hokimiyatningyangivamuvoziytarkiblarinituzishKonstitutsiyagaxilofhisoblanadivaqonungabinoanjavobgarlikkatortishgaasosbo‘ladi.

8-modda.

O‘zbekistonxalqinimillatidanqat’inazar, O‘zbekistonRespublikasiningfuqarolaritashkiletadi.

9-modda.

Jamiyatvadavlathayotiningengmuhimmasalalarixalqmuhokamasigataqdimetiladi, umumxalqovoziga — referendumgaqo‘yiladi.

O‘zbekistonRespublikasida referendum o‘tkazishtartibiqonunbilanbelgilanadi.

10-modda.

O‘zbekistonxalqinomidanfaqat u saylaganO‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi vaPrezidentiisholibborishimumkin.

Jamiyatningbiron-birqismi, siyosiypartiya, jamoatbirlashmasi, ijtimoiy harakat yokialohidashaxsO‘zbekistonxalqinomidanisholibborishgahaqliemas.

11-modda.

O‘zbekistonRespublikasidavlathokimiyatiningtizimi — hokimiyatningqonunchiqaruvchi, ijroetuvchivasudhokimiyatigabo‘linishiprinsipigaasoslanadi.

12-modda.

O‘zbekistonRespublikasidaijtimoiyhayotsiyosiyinstitutlar, mafkuralarvafikrlarningxilma-xilligiasosidarivojlanadi.

Hechqaysimafkuradavlatmafkurasisifatidao‘rnatilishimumkinemas.

13-modda.

O‘zbekistonRespublikasidademokratiyaumuminsoniyprinsiplargaasoslanadi, ulargako‘rainson, uninghayoti, erkinligi, sha’ni, qadr-qimmativaboshqaajralmashuquqlarioliyqadriyathisoblanadi.

DemokratikhuquqvaerkinliklarKonstitutsiyavaqonunlarbilanhimoyaqilinadi.

14-modda.

Davlato‘zfaoliyatiniinsonfarovonliginivajamiyatningbarqarorrivojlanishinita’minlashmaqsadidaqonuniylik, ijtimoiyadolatvabirdamlikprinsiplariasosidaamalgaoshiradi.

III bob. Konstitutsiyavaqonunningustunligi

15-modda.

O‘zbekistonRespublikasidaO‘zbekistonRespublikasiKonstitutsiyasivaqonunlariningustunligiso‘zsiz tan olinadi.

O‘zbekistonRespublikasiKonstitutsiyasimamlakatningbutunhududidaoliyyuridikkuchgaega, to‘g‘ridanto‘g‘riamalqiladiva yagona huquqiymakonningasosinitashkiletadi.

O‘zbekistonRespublikasiningxalqaroshartnomalarixalqarohuquqningumume’tirofetilganprinsipvanormalaribilanbirqatordaO‘zbekistonRespublikasihuquqiytiziminingtarkibiyqismidir.

Agar O‘zbekistonRespublikasiningxalqaroshartnomasidaO‘zbekistonRespublikasiningqonunidanazardatutilganidanboshqachaqoidalarbelgilanganbo‘lsa, O‘zbekistonRespublikasiningxalqaroshartnomasiqoidalariqo‘llaniladi.

Davlatvauningorganlari, boshqatashkilotlar, mansabdorshaxslar, fuqarolikjamiyatiinstitutlarihamdafuqarolarKonstitutsiyavaqonunlargamuvofiqishyuritadilar.

16-modda

UshbuKonstitutsiyaningbirortaqoidasiO‘zbekistonRespublikasininghuquqvamanfaatlariga, ushbuKonstitutsiyaningbirinchibo‘limidanazardatutilganasosiyprinsipvanormalargazararyetkazadigantarzdatalqinetilishimumkinemas.

O‘zbekistonRespublikasiningqonunlarivaboshqanormativ-huquqiyhujjatlariO‘zbekistonRespublikasiningKonstitutsiyasiasosidavauniijroetishyuzasidanqabulqilinadi. Birortaqonunyokiboshqanormativ-huquqiyhujjatKonstitutsiyaningprinsipvanormalarigazidbo‘lishimumkinemas.

IV bob. Tashqisiyosat

17-modda.

O‘zbekistonRespublikasixalqaromunosabatlarningto‘lahuquqlisubyektidir.

O‘zbekistonningtashqisiyosatidavlatlarningsuverentengligi, kuchishlatmaslikyokikuchbilantahdidqilmaslik, chegaralarningbuzilmasligi, davlatlarninghududiyyaxlitligi, nizolarnitinchyo‘lbilanhaletish, boshqadavlatlarningichkiishlarigaaralashmaslikprinsiplarigahamdaxalqarohuquqningumume’tirofetilganboshqaprinsipvanormalarigaasoslanadi.

18-modda

O‘zbekistonRespublikasidavlatlarvaxalqarotashkilotlarbilanikkivako‘ptomonlamamunosabatlarni har taraflamarivojlantirishgaqaratilgantinchliksevartashqisiyosatniamalgaoshiradi.

O‘zbekistonRespublikasidavlatning, xalqningoliymanfaatlaridan, uningfarovonligivaxavfsizligidankelibchiqqanholdaittifoqlartuzishi, hamdo‘stliklargavaboshqadavlatlararotuzilmalargakirishihamdaulardanchiqishimumkin.

Ikkinchibo’lim. Insonvafuqaroningasosiyhuquqlari, erkinliklarivaburchlari

V bob. Umumiyqoidalar

19-modda

O‘zbekistonRespublikasidainsonninghuquqvaerkinliklarixalqarohuquqningumume’tirofetilgannormalarigabinoanhamdaushbuKonstitutsiyagamuvofiqe’tirofetiladivakafolatlanadi. Insonhuquqvaerkinliklari har kimgatug‘ilganidanboshlabtegishlibo‘ladi.

O‘zbekistonRespublikasidabarchafuqarolarbirxilhuquqvaerkinliklargaegabo‘lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, e’tiqodi, ijtimoiykelibchiqishi, ijtimoiymavqeyidanqat’inazar, qonunoldidatengdirlar.

Imtiyozlarfaqatqonungamuvofiqbelgilanadivaijtimoiyadolatprinsiplarigamosbo‘lishishart.

20-modda

O‘zbekistonRespublikasifuqarosivadavlatbir-biriganisbatano‘zarohuquqvamajburiyatlarbilanbog‘liqdir.

InsonningKonstitutsiyavaqonunlardamustahkamlabqo‘yilganhuquqvaerkinliklaridaxlsizdirhamdaulardansudqarorisizmahrumetishgayokiularnicheklabqo‘yishgahechkimhaqliemas.

Insonninghuquqvaerkinliklaribevositaamalqiladi. Insonninghuquqvaerkinliklariqonunlarning, davlatorganlari, fuqarolarningo‘zinio‘ziboshqarishorganlari, ularningmansabdorshaxslarifaoliyatiningmohiyativamazmuninibelgilaydi.

Davlatorganlaritomonidaninsonganisbatanqo‘llaniladiganhuquqiyta’sirchoralarimutanosiblikprinsipigaasoslanishivaqonunlardanazardatutilganmaqsadlargaerishishuchunyetarlibo‘lishikerak.

Insonbilandavlatorganlariningo‘zaromunosabatlaridayuzagakeladiganqonunchilikdagibarchaziddiyatlarvanoaniqliklarinsonfoydasigatalqinetiladi.

21-modda.

Har birinsono‘zshaxsinierkinkamoltoptirishhuquqigaega. Hechkimgauningroziligisizqonunchilikdabelgilanmaganmajburiyatyuklatilishimumkinemas.

Insono‘zhuquqvaerkinliklariniamalgaoshirishdaboshqashaxslarning, jamiyathamdadavlatninghuquqlari, erkinliklarivaqonuniymanfaatlarigaputuryetkazmasligishart.

Insonninghuquqvaerkinliklarifaqatqonungamuvofiqvafaqatkonstitutsiyaviytuzumni, aholiningsog‘lig‘ini, ijtimoiyaxloqni, boshqashaxslarninghuquqvaerkinliklarinihimoyaqilish, jamoatxavfsizliginihamdajamoattartibinita’minlashmaqsadidazarurbo‘lgandoiradacheklanishimumkin.

VI bob. Fuqarolik

22-modda.

O‘zbekistonRespublikasiningbutunhududida yagona fuqaroliko‘rnatiladi.

O‘zbekistonRespublikasiningfuqaroligi, ungaqandayasoslardaegabo‘lganlikdanqat’inazar, hammauchuntengdir.

Qoraqalpog‘istonRespublikasiningfuqarosiaynivaqtdaO‘zbekistonRespublikasiningfuqarosihisoblanadi.

Fuqarolikkaegabo‘lishvauniyo‘qotishasoslarihamdatartibiqonunbilanbelgilanadi.

23-modda.

O‘zbekistonRespublikasio‘zhududida ham, uningtashqarisida ham o‘zfuqarolarinihimoyaqilishvaulargahomiylikko‘rsatishnikafolatlaydi.

O‘zbekistonRespublikasifuqarosiO‘zbekistondantashqarigamajburiychiqaribyuborilishiyokiboshqadavlatgaberibyuborilishimumkinemas.

Davlatxorijdayashayotganvatandoshlarbilanaloqalarnisaqlabqolishhamdarivojlantirishto‘g‘risidaxalqarohuquqnormalarigamuvofiqg‘amxo‘rlikqiladi.

24-modda.

O‘zbekistonRespublikasihududidagichet el fuqarolariningvafuqaroligibo‘lmaganshaxslarninghuquqvaerkinliklarixalqarohuquqnormalarigamuvofiqta’minlanadi. UlarO‘zbekistonRespublikasiningKonstitutsiyasi, qonunlarivaxalqaroshartnomalaribilanbelgilanganburchlarni ado etadilar.

VII bob. Shaxsiyhuquqvaerkinliklar

25-modda.

Yashashhuquqi har birinsonningajralmashuquqidirva u qonunbilanmuhofazaqilinadi. Insonhayotigasuiqasdqilishengog‘irjinoyatdir.

O‘zbekistonRespublikasidao‘limjazositaqiqlanadi.

26-modda.

Insonningsha’nivaqadr-qimmatidaxlsizdir. Hechnarsaularnikamsitishuchunasosbo‘lishimumkinemas.

Hechkimqiynoqqasolinishi, zo‘ravonlikka, boshqashafqatsiz, g‘ayriinsoniyyokiinsonqadr-qimmatinikamsituvchimuomalagayoxudjazogaduchoretilishimumkinemas.

Hechkimdauningroziligisiztibbiyvailmiytajribalaro‘tkazilishimumkinemas.

27-modda.

Har kimerkinlikvashaxsiydaxlsizlikhuquqigaega.

Hechkimqonungaasoslanmaganholdahibsgaolinishi, ushlabturilishi, qamoqqaolinishi, qamoqdasaqlanishiyokiuningozodligiboshqachatarzdacheklanishimumkinemas.

Hibsgaolishga, qamoqqaolishgavaqamoqdasaqlashgafaqatsudningqarorigako‘rayo‘lqo‘yiladi. Shaxssudningqarorisizqirqsakkizsoatdanortiqmuddatushlabturilishimumkinemas.

Shaxsniushlashchog‘idaungatushunarlitildauninghuquqlarivaushlabturilishiasoslaritushuntirilishishart.

28-modda.

Jinoyatsodiretganlikdaayblanayotganshaxsuningaybiqonundanazardatutilgantartibdaoshkorasudmuhokamasiyo‘libilanisbotlanmagunchavasudningqonuniykuchgakirganhukmibilananiqlanmagunchaaybsiz deb hisoblanadi. Ayblanuvchigao‘zinihimoyaqilishuchunbarchaimkoniyatlarta’minlanadi.

Aybdorlikkaoidbarchashubhalar, agar ularnibartarafetishimkoniyatlaritugaganbo‘lsa, gumonqilinuvchining, ayblanuvchining, sudlanuvchiningyokimahkumningfoydasigahalqilinishikerak.

Gumonqilinuvchi, ayblanuvchiyokisudlanuvchio‘ziningaybsizliginiisbotlashishartemasvaistalganvaqtdasukutsaqlashhuquqidanfoydalanishimumkin.

Hechkimo‘zigavayaqinqarindoshlarigaqarshiguvohlikberishgamajburemas.

Agar shaxsningo‘zaybini tan olganligiungaqarshi yagona dalilbo‘lsa, u aybdor deb topilishiyokijazogatortilishimumkinemas.

Ozodlikdanmahrumetilganshaxslaro‘ziganisbataninsoniymuomaladabo‘linishihamdainsonshaxsigaxosbo‘lgansha’nivaqadr-qimmatihurmatqilinishihuquqigaega.

Shaxsningsudlanganligivabundankelibchiqadiganhuquqiyoqibatlaruningqarindoshlarihuquqlarinicheklashuchunasosbo‘lishimumkinemas.

29-modda.

Har kimgamalakaliyuridikyordamolishhuquqikafolatlanadi. Qonundanazardatutilganhollardayuridikyordamdavlathisobidanko‘rsatiladi.

Har birshaxsjinoyatprotsessining har qandaybosqichida, shaxsushlanganidaesauningharakatlanisherkinligihuquqiamaldacheklanganpaytdane’tiborano‘ztanlovigako‘raadvokatyordamidanfoydalanishhuquqigaega.

Gumonqilinuvchi, ayblanuvchiyokisudlanuvchiayblovningmohiyativaasoslarito‘g‘risidaxabardorqilinish, ungaqarshiyokiuningfoydasigaguvohlikberayotganshaxslarningso‘roqqilinishini talab etish, tarjimonyordamidanfoydalanishhuquqigaega.

Qonunnibuzganholdaolingandalillardanodilsudlovniamalgaoshirishchog‘idafoydalanishgayo‘lqo‘yilmaydi.

Jinoyatuchunhukmqilingan har kimqonundabelgilangantartibdahukmningyuqorituruvchisudtomonidanqaytako‘ribchiqilishihuquqiga, shuningdekafvetishyokijazoniyengillashtirishto‘g‘risidailtimosqilishhuquqigaega.

Huquqbuzarliklardanjabrlanganlarninghuquqlariqonunbilanmuhofazaqilinadi. Davlatjabrlanganlargahimoyalanishnivaodilsudlovdanfoydalanishnita’minlaydi, ulargayetkazilganzararningo‘rniqoplanishiuchunshart-sharoitlaryaratadi.

30-modda.

Hechkimrasmiye’lonqilinmaganqonunasosidahukmqilinishi, jazogatortilishi, mol-mulkidanyokibiron-birhuquqidanmahrumetilishimumkinemas.

Hechkimaynibirjinoyatuchuntakroranhukmqilinishimumkinemas.

31-modda.

Har birinsonshaxsiyhayotiningdaxlsizligi, shaxsiyvaoilaviysirgaegabo‘lish, o‘zsha’nivaqadr-qimmatinihimoyaqilishhuquqigaega.

Har kimyozishmalari, telefonorqaliso‘zlashuvlari, pochta, elektronvaboshqaxabarlari sir saqlanishihuquqigaega. Ushbuhuquqningcheklanishigafaqatqonungamuvofiqvasudningqarorigaasosanyo‘lqo‘yiladi.

Har kimo‘zshaxsigadoirma’lumotlarninghimoyaqilinishihuquqiga, shuningdeknoto‘g‘rima’lumotlarningtuzatilishini, o‘zito‘g‘risidaqonungaxilofyo‘lbilanto‘planganyokihuquqiyasoslargaegabo‘lmayqolganma’lumotlarningyo‘qqilinishini talab qilishhuquqigaega.

Har kimuy-joy daxlsizligihuquqigaega.

Hechkimuy-joygaundayashovchishaxslarningxohishigaqarshikirishimumkinemas. Uy-joygakirishga, shuningdekundaolibqo‘yishnivako‘zdankechirishnio‘tkazishgafaqatqonundanazardatutilganhollardavatartibdayo‘lqo‘yiladi. Uy-joydatintuvo‘tkazishgafaqatqonungamuvofiqvasudningqarorigaasosanyo‘lqo‘yiladi.

32-modda.

QonuniyasoslardaO‘zbekistonRespublikasihududidabo‘libturgan har kimmamlakatbo‘ylaberkinharakatlanish, turarvayashashjoyinitanlashhuquqigaega, bundanqonundabelgilangancheklovlarmustasno.

Har kimO‘zbekistondantashqarigaerkinchiqishhuquqigaega, bundanqonundabelgilangancheklovlarmustasno. O‘zbekistonRespublikasifuqarosiO‘zbekistongato‘sqinliksizqaytishhuquqigaega.

33-modda

Har kimfikrlash, so‘zvae’tiqoderkinligihuquqigaega.

Har kimistalganaxborotniizlash, olishvatarqatishhuquqigaega.

Davlat Internet jahonaxborottarmog‘idanfoydalanishnita’minlashuchunshart-sharoitlaryaratadi.

Axborotniizlash, olishvatarqatishgabo‘lganhuquqnicheklashgafaqatqonungamuvofiqhamdafaqatkonstitutsiyaviytuzumni, aholiningsog‘lig‘ini, ijtimoiyaxloqni, boshqashaxslarninghuquqvaerkinliklarinihimoyaqilish, jamoatxavfsizliginihamdajamoattartibinita’minlash, shuningdekdavlatsirlariyokiqonunbilanqo‘riqlanadiganboshqa sir oshkoretilishiningoldiniolishmaqsadidazarurbo‘lgandoiradayo‘lqo‘yiladi.

34-modda.

Davlatorganlarivatashkilotlari, fuqarolarningo‘zinio‘ziboshqarishorganlari, ularningmansabdorshaxslari har kimgao‘zhuquqlarihamdaqonuniymanfaatlarigadaxldorbo‘lganhujjatlar, qarorlarvaboshqamateriallarbilantanishishimkoniyatinita’minlashishart.

35-modda.

Hammauchunvijdonerkinligikafolatlanadi. Har kimxohlagandingae’tiqodqilishyokihechqaysidingae’tiqodqilmaslikhuquqigaega. Diniyqarashlarnimajburansingdirishgayo‘lqo‘yilmaydi.

VIII bob. Siyosiyhuquqlar

36-modda.

O‘zbekistonRespublikasiningfuqarolarijamiyatvadavlatishlariniboshqarishdabevositahamdao‘zvakillariorqaliishtiroketishhuquqigaega. Bundayishtiroketisho‘zinio‘ziboshqarish, referendumlaro‘tkazishvadavlatorganlarinidemokratiktarzdashakllantirish, shuningdekdavlatorganlariningfaoliyatiustidanjamoatchiliknazorativositasidaamalgaoshiriladi. Davlatorganlariningfaoliyatiustidanjamoatchiliknazoratiniamalgaoshirishtartibiqonunbilanbelgilanadi.

37-modda.

O‘zbekistonRespublikasiningfuqarolaridavlatxizmatigakirishdatenghuquqqaegadirlar.

Davlatxizmatinio‘tashbilanbog‘liqcheklovlarqonunbilanbelgilanadi.

38-modda.

Fuqarolaro‘zijtimoiyfaolliklariniO‘zbekistonRespublikasiqonunlarigamuvofiqmitinglar, yig‘ilishlarvanamoyishlarshaklidaamalgaoshirishhuquqigaega. Hokimiyatorganlarifaqatxavfsizliknuqtainazaridanginabundaytadbirlaro‘tkazilishinito‘xtatishyokitaqiqlashhuquqigaega.

39-modda.

O‘zbekistonRespublikasifuqarolarikasabauyushmalariga, siyosiypartiyalargavaboshqajamoatbirlashmalarigauyushish, ommaviyharakatlardaishtiroketishhuquqigaegadirlar.

Siyosiypartiyalarda, jamoatbirlashmalarida, ommaviyharakatlarda, shuningdekdavlathokimiyativakillikorganlaridaozchiliknitashkiletuvchimuxolifatchishaxslarninghuquqlari, erkinliklarivaqadr-qimmatinihechkimkamsitishimumkinemas.

40-modda.

Har kimbevositao‘zivaboshqalarbilanbirgalikdadavlatorganlarigahamdatashkilotlariga, fuqarolarningo‘zinio‘ziboshqarishorganlariga, mansabdorshaxslargayokixalqvakillarigaarizalar, takliflarvashikoyatlarbilanmurojaatqilishhuquqigaega.

Arizalar, takliflarvashikoyatlarqonundabelgilangantartibdavamuddatlardako‘ribchiqilishishart.

IX bob. Iqtisodiy, ijtimoiy, madaniyvaekologikhuquqlar

41-modda.

Har birshaxsmulkdorbo‘lishgahaqli.

Bank operatsiyalarining, omonatlarningvahisobvaraqlarning sir tutilishi, shuningdekmeroshuquqiqonunbilankafolatlanadi.

42-modda.

Har kimmunosibmehnatqilish, kasbvafaoliyatturinierkintanlash, xavfsizlikvagigiyenatalablarigajavobberadiganqulaymehnatsharoitlaridaishlash, mehnatiuchunhechqandaykamsitishlarsizhamdamehnatgahaqto‘lashningbelgilanganengkammiqdoridankambo‘lmagantarzdaadolatlihaqolish, shuningdekishsizlikdanqonundabelgilangantartibdahimoyalanishhuquqigaega.

Mehnatgahaqto‘lashningengkammiqdoriinsonningmunosibturmushdarajasinita’minlashzaruratihisobgaolinganholdabelgilanadi.

Homiladorligiyokibolasiborligisababliayollarniishgaqabulqilishni rad etish, ishdanbo‘shatishvaularningishhaqinikamaytirishtaqiqlanadi.

43-modda.

Davlatfuqarolarningbandliginita’minlash, ularniishsizlikdanhimoyaqilish, shuningdekkambag‘allikniqisqartirishchoralariniko‘radi.

Davlatfuqarolarningkasbiytayyorgarliginivaqaytatayyorlanishinitashkiletadihamdarag‘batlantiradi.

44-modda.

Sud qaroribilantayinlanganjazoniijroetishtartibidanyoxudqonundanazardatutilganboshqahollardantashqarimajburiymehnattaqiqlanadi.

Bolalarmehnatiningbolaningsog‘lig‘iga, xavfsizligiga, axloqiga, aqliyvajismoniyrivojlanishigaxavfsoluvchi, shujumladanuningta’limolishigato‘sqinlikqiluvchi har qandayshakllaritaqiqlanadi.

45-modda

Har kim dam olishhuquqigaega.

Yollanibishlovchilarga dam olishhuquqiishvaqtiningdavomiyligini, dam olishvaishlanmaydiganbayramkunlarini, haqto‘lanadigan har yilgimehnatta’tilinibelgilashorqalita’minlanadi.

Voyagayetmaganlar, mehnatgalayoqatsizlarvayolg’izkeksalarninghuquqlaridavlathimoyasidadir.

46-modda

Har kimqariganda, mehnatqobiliyatiniyo‘qotganda, ishsizlikda, shuningdekboquvchisiniyo‘qotgandavaqonundanazardatutilganboshqahollardaijtimoiyta’minothuquqigaega.

Qonundabelgilanganpensiyalar, nafaqalarvaboshqaturdagiijtimoiyyordamningmiqdorlarirasmanbelgilanganengkamiste’molxarajatlaridan oz bo‘lishimumkinemas.

47-modda.

Har kimuy-joylibo‘lishhuquqigaega.

Hechkimsudningqarorisizvaqonungazidtarzdauy-joyidanmahrumetilishimumkinemas. Uy-joyidanmahrumetilganmulkdorgauy-joyningqiymatihamda u ko‘rganzararlarningo‘rniqonundanazardatutilganhollardavatartibdaoldindanhamdatengqiymatdaqoplanishita’minlanadi.

Davlatuy-joy qurilishinirag‘batlantiradivauy-joygabo‘lganhuquqningamalgaoshirilishiuchunshart-sharoitlaryaratadi.

Aholiningijtimoiyjihatdanehtiyojmandtoifalariniuy-joy bilanta’minlashtartibiqonunbilanbelgilanadi.

48-modda.

Har kimsog‘lig‘inisaqlashvamalakalitibbiyxizmatdanfoydalanishhuquqigaega.

O‘zbekistonRespublikasifuqarolaritibbiyyordamningkafolatlanganhajminiqonundabelgilangantartibdadavlathisobidanolishgahaqli.

Davlatsog‘liqnisaqlashtizimini, uningdavlatvanodavlatshakllarini, tibbiysug‘urtaning har xilturlarinirivojlantirish, aholiningsanitariya-epidemiologikosoyishtaliginita’minlashchoralariniko‘radi.

Davlatjismoniytarbiyavasportnirivojlantirish, aholio‘rtasidasog‘lomturmushtarzinishakllantirishuchunshart-sharoitlaryaratadi.

49-modda.

Har kimqulayatrof-muhitga, uningholatito‘g‘risidagiishonchliaxborotgaegabo‘lishhuquqigaega.

Davlatfuqarolarningekologikhuquqlarinita’minlashvaatrof-muhitgazararlita’sirko‘rsatilishigayo‘lqo‘ymaslikmaqsadidashaharsozlikfaoliyatisohasidajamoatchiliknazoratiniamalgaoshirishuchunshart-sharoitlaryaratadi.

Shaharsozlikhujjatlariningloyihalariqonundabelgilangantartibdajamoatchilikmuhokamasidano‘tkaziladi.

Davlatbarqarorrivojlanishprinsipigamuvofiq, atrof-muhitniyaxshilash, tiklashvamuhofazaqilish, ekologikmuvozanatnisaqlashbo‘yichachora-tadbirlarniamalgaoshiradi.

DavlatOrolbo‘yimintaqasiningekologiktiziminimuhofazaqilishhamdatiklash, mintaqaniijtimoiyvaiqtisodiyjihatdanrivojlantirishyuzasidanchoralarko‘radi.

50-modda.

Har kimta’limolishhuquqigaega.

Davlatuzluksizta’limtizimi, uning har xilturlarivashakllari, davlatvanodavlatta’limtashkilotlaririvojlanishinita’minlaydi.

Davlatmaktabgachata’limvatarbiyanirivojlantirishuchunshart-sharoitlaryaratadi.

Davlatbepulumumiyo‘rtata’limvaboshlang‘ich professional ta’limolishnikafolatlaydi. Umumiyo‘rtata’limmajburiydir.

Maktabgachata’limvatarbiya, umumiyo‘rtata’limdavlatnazoratidadir.

Ta’limtashkilotlaridaalohidata’limehtiyojlarigaegabo‘lganbolalaruchuninklyuzivta’limvatarbiyata’minlanadi.

51-modda.

Fuqarolardavlatta’limtashkilotlaridatanlovasosidadavlathisobidanoliyma’lumotolishgahaqli.

Oliyta’limtashkilotlariqonungamuvofiqakademikerkinlik, o‘zinio‘ziboshqarish, tadqiqotlaro‘tkazishvao‘qitisherkinligihuquqigaega.

52-modda.

O‘zbekistonRespublikasidao‘qituvchiningmehnatijamiyatvadavlatnirivojlantirish, sog‘lom, barkamolavlodnishakllantirishhamdatarbiyalash, xalqningma’naviyvamadaniysalohiyatinisaqlashhamdaboyitishningasosisifatidae’tirofetiladi.

Davlato‘qituvchilarningsha’nivaqadr-qimmatinihimoyaqilish, ularningijtimoiyvamoddiyfarovonligi, kasbiyjihatdano‘sishito‘g‘risidag‘amxo‘rlikqiladi.

53-modda

Har kimgailmiy, texnikaviyvabadiiyijoderkinligi, madaniyatyutuqlaridanfoydalanishhuquqikafolatlanadi. Intellektualmulkqonunbilanmuhofazaqilinadi.

Davlatjamiyatningmadaniy, ilmiyvatexnikaviyrivojlanishihaqidag‘amxo‘rlikqiladi.

X bob. Insonhamdafuqaroninghuquqvaerkinliklarikafolatlari

54-modda

Insonninghuquqvaerkinliklarinita’minlashdavlatningoliymaqsadidir. DavlatinsonhamdafuqaroningKonstitutsiyavaqonunlardamustahkamlanganhuquqlarivaerkinliklarinita’minlaydi.

55-modda

Har kimo‘zhuquqvaerkinliklariniqonundataqiqlanmaganbarchausullarbilanhimoyaqilishgahaqli.

Har kimgao‘zhuquqvaerkinliklarinisudorqalihimoyaqilish, davlatorganlarininghamdaboshqatashkilotlarning, ularmansabdorshaxslariningqonungaxilofqarorlari, harakatlarivaharakatsizligiustidansudgashikoyatqilishhuquqikafolatlanadi.

Har kimgabuzilganhuquqvaerkinliklarinitiklashuchununingishiqonundabelgilanganmuddatlardavakolatli, mustaqilhamdaxolissudtomonidanko‘ribchiqilishihuquqikafolatlanadi.

Har kimO‘zbekistonRespublikasiningqonunchiligigavaxalqaroshartnomalarigamuvofiq, agar davlatninghuquqiyhimoyagadoirbarchaichkivositalaridanfoydalanibbo‘linganbo‘lsa, insonninghuquqvaerkinliklarinihimoyaqiluvchixalqaroorganlargamurojaatetishgahaqli.

Har kimdavlatorganlariningyoxudularmansabdorshaxslariningqonungaxilofqarorlari, harakatlariyokiharakatsizligitufayliyetkazilganzararningo‘rnidavlattomonidanqoplanishihuquqigaega.

56-modda

Insonhuquqlaribo‘yichamilliyinstitutlarinsonhuquqlarivaerkinliklarinihimoyaqilishningmavjudshakllarihamdavositalarinito‘ldiradi, fuqarolikjamiyatinirivojlantirishgavainsonhuquqlarimadaniyatiniyuksaltirishgako‘maklashadi.

Davlatinsonhuquqlaribo‘yichamilliyinstitutlarfaoliyatinitashkiletishuchunshart-sharoitlaryaratadi.

57-modda

Mehnatgalayoqatsizvayolg‘izkeksalar, nogironligibo‘lganshaxslarhamdaaholiningijtimoiyjihatdanehtiyojmandboshqatoifalarininghuquqlaridavlathimoyasidadir.

Davlataholiningijtimoiyjihatdanehtiyojmandtoifalariningturmushsifatinioshirishga, jamiyatvadavlathayotidato‘laqonliishtiroketishiuchunulargashart-sharoitlaryaratishgahamdaularningasosiyhayotiyehtiyojlarinimustaqilravishdata’minlashimkoniyatlarinikengaytirishgaqaratilganchoralarniko‘radi.

Davlatnogironligibo‘lganshaxslarningijtimoiy, iqtisodiyvamadaniysohalarobyektlarivaxizmatlaridanto‘laqonlifoydalanishiuchunshart-sharoitlaryaratadi, ularningishgajoylashishiga, ta’limolishigako‘maklashadi, ulargazarurbo‘lganaxborotnito‘sqinliksizolishimkoniyatinita’minlaydi.

58-modda

Xotin-qizlarvaerkaklartenghuquqlidirlar.

Davlatxotin-qizlarvaerkaklargajamiyathamdadavlatishlariniboshqarishda, shuningdekjamiyatvadavlathayotiningboshqasohalaridatenghuquqvaimkoniyatlarnita’minlaydi.

XI bob. Fuqarolarningburchlari

59-modda

BarchafuqarolarKonstitutsiyadabelgilabqo‘yilganburchlarinibajaradilar.

60-modda.

FuqarolarKonstitutsiyavaqonunlargarioyaetishga, boshqainsonlarninghuquqlari, erkinliklari, sha’nivaqadr-qimmatinihurmatqilishgamajburdirlar.

61-modda.

FuqarolarO‘zbekistonxalqiningtarixiy, ma’naviy, madaniy, ilmiyvatabiiymerosiniasrab-avaylashishart.

Tarixiy, ma’naviy, madaniy, ilmiyvatabiiymerosdavlattomonidanmuhofazaqilinadi.

62-modda.

Fuqarolaratroftabiiymuhitgaehtiyotkoronamunosabatdabo‘lishgamajburdirlar.

63-modda.

Fuqarolarqonunbilanbelgilangansoliqlarvayig‘imlarnito‘lashishart.

Soliqvayig‘imlaradolatlibo‘lishihamdafuqarolarningkonstitutsiyaviyhuquqlariniamalgaoshirishigato‘sqinlikqilmasligikerak.

64-modda.

O‘zbekistonRespublikasinihimoyaqilishO‘zbekistonRespublikasi har birfuqarosiningburchidir. Fuqarolarqonundabelgilangantartibdaharbiyyokimuqobilxizmatnio‘tashgamajburdirlar.

Uchinchibo’lim. Jamiyatvashaxs

XII bob. Jamiyatningiqtisodiynegizlari

65-modda.

FuqarolarfarovonliginioshirishgaqaratilganO‘zbekistoniqtisodiyotiningnegizinixilma-xilshakllardagimulktashkiletadi. Davlatbozormunosabatlarinirivojlantirishvahalolraqobatuchunshart-sharoitlaryaratadi, iste’molchilarninghuquqlariustuvorliginihisobgaolganholdaiqtisodiyfaoliyat, tadbirkorlikvamehnatqilisherkinliginikafolatlaydi. O‘zbekistonRespublikasidabarchamulkshakllariningtenghuquqliligivahuquqiyjihatdanhimoyaqilinishita’minlanadi. Xususiymulkdaxlsizdir. Mulkdoro‘z mol-mulkidanqonundanazardatutilganhollardanvatartibdantashqarihamdasudningqarorigaasoslanmaganholdamahrumetilishimumkinemas.

66-modda.

Mulkdoro‘zigategishlibo‘lgan mol-mulkkao‘zxohishichaegalikqiladi, undanfoydalanadivaunitasarrufetadi. Mol-mulkdanfoydalanishatrof-muhitgazararyetkazmasligi, boshqashaxslarning, jamiyatvadavlatninghuquqlarinihamdaqonuniymanfaatlarinibuzmasligikerak.

67-modda.

Davlatqulayinvestitsiyaviyvaishbilarmonlikmuhitinita’minlaydi.

Tadbirkorlarqonunchilikkamuvofiq har qandayfaoliyatniamalgaoshirishgavao‘zfaoliyatiyo‘nalishlarinimustaqilravishdatanlashgahaqli.

O‘zbekistonRespublikasihududidaiqtisodiymakonbirligi, tovarlar, xizmatlar, mehnatresurslarivamoliyaviymablag‘larningerkinharakatlanishikafolatlanadi.

Monopolfaoliyatqonunbilantartibgasolinadivacheklanadi.

68-modda.

Yer, yerostiboyliklari, suv, o‘simlikvahayvonotdunyosihamdaboshqatabiiyresurslarumummilliyboylikdir, ulardanoqilonafoydalanishzarurvaulardavlatmuhofazasidadir.

Yerqonundanazardatutilganhamdaundanoqilonafoydalanishnivauniumummilliyboyliksifatidamuhofazaqilishnita’minlovchishartlarasosidavatartibdaxususiymulkbo‘lishimumkin.

XIII bob. Fuqarolikjamiyatiinstitutlari

69-modda.

Fuqarolikjamiyatiinstitutlari, shujumladanjamoatbirlashmalarivaboshqanodavlatnotijorattashkilotlari, fuqarolarningo‘zinio‘ziboshqarishorganlari, ommaviyaxborotvositalarifuqarolikjamiyatiningasosinitashkiletadi.

Fuqarolikjamiyatiinstitutlariningfaoliyatiqonungamuvofiqamalgaoshiriladi.

70-modda.

O‘zbekistonRespublikasidakasabauyushmalari, siyosiypartiyalar, olimlarningjamiyatlari, xotin-qizlartashkilotlari, faxriylar, yoshlarvanogironligibo‘lganshaxslartashkilotlari, ijodiyuyushmalar, ommaviyharakatlarhamdafuqarolarningboshqabirlashmalarijamoatbirlashmalarisifatidae’tirofetiladi.

Jamoatbirlashmalarinitarqatibyuborish, ularningfaoliyatinitaqiqlabyokicheklabqo‘yishfaqatsudqaroriasosidaginaamalgaoshiriladi.

71-modda.

Konstitutsiyaviytuzumnizo‘rlikbilano‘zgartirishnimaqsadqilibqo‘yuvchi, O‘zbekistonningdavlatsuverenitetiga, hududiyyaxlitligigavaxavfsizligigaqarshichiquvchi, urushni, ijtimoiy, milliy, irqiyhamdadiniyadovatnitarg‘ibqiluvchi, fuqarolarningkonstitutsiyaviyhuquqlarivaerkinliklariga, aholiningsog‘lig‘iga, ijtimoiyaxloqqatajovuzqiluvchisiyosiypartiyalarning, boshqanodavlatnotijorattashkilotlarining, shuningdekmilliyvadiniybelgilarigako‘rasiyosiypartiyalarning, harbiylashtirilganbirlashmalarningtashkiletilishivafaoliyatitaqiqlanadi.

Maxfiyjamiyatlarvabirlashmalartashkiletishtaqiqlanadi.

72-modda.

Davlatnodavlatnotijorattashkilotlarininghuquqlarivaqonuniymanfaatlarigarioyaetilishinita’minlaydi, ulargajamiyathayotidaishtiroketishuchuntenghuquqiyimkoniyatlaryaratadi.

Davlatorganlarivamansabdorshaxslarningnodavlatnotijorattashkilotlarifaoliyatigaaralashishiga, shuningdeknodavlatnotijorattashkilotlariningdavlatorganlarivamansabdorshaxslarfaoliyatigaaralashishigayo‘lqo‘yilmaydi.

73-modda.

Kasabauyushmalarixodimlarningijtimoiy-iqtisodiyhuquqlarinivamanfaatlariniifodaetadilarvahimoyaqiladilar. Kasabauyushmalarigaa’zobo‘lishixtiyoriydir.

74-modda.

Siyosiypartiyalarturliijtimoiytabaqavaguruhlarningsiyosiyirodasiniifodalaydilarvao‘zlariningdemokratikyo‘lbilansaylabqo‘yilganvakillariorqalidavlathokimiyatinituzishdaishtiroketadilar. Siyosiypartiyalaro‘zfaoliyatiningmoliyalashtirilishimanbalarihaqidaO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasigayoki u vakolatberganorgangabelgilangantartibdaoshkorahisobotlartaqdimetadilar.

75-modda.

Diniytashkilotlardavlatdanajratilganhamdaqonunoldidatengdirlar. Davlatdiniytashkilotlarningfaoliyatigaaralashmaydi.

Davlatqonundabelgilangantartibdafaoliyatko‘rsatayotgandiniytashkilotlarfaoliyatiningerkinliginikafolatlaydi.

XIV bob. Oila, bolalarvayoshlar

76-modda.

Oilajamiyatningasosiybo‘g‘inidirhamda u jamiyatvadavlatmuhofazasidadir.

NikohO‘zbekistonxalqiningan’anaviyoilaviyqadriyatlariga, nikohlanuvchilarningixtiyoriyroziligigavatenghuquqliligigaasoslanadi.

Davlatoilaningto‘laqonlirivojlanishiuchunijtimoiy, iqtisodiy, huquqiyvaboshqashart-sharoitlaryaratadi.

77-modda

Ota-onalarvaularningo‘rninibosuvchishaxslaro‘zfarzandlarinivoyagayetgunigaqadarboqishi, ularningtarbiyasi, ta’limolishi, sog‘lom, to‘laqonliva har tomonlamakamoltopishixususidag‘amxo‘rlikqilishgamajburdirlar.

Davlatvajamiyatyetimbolalarnihamdaota-onasiningvasiyligidanmahrumbo‘lganbolalarniboqishni, tarbiyalashni, ularningta’limolishini, sog‘lom, to‘laqonliva har tomonlamakamoltopishinita’minlaydi, shumaqsaddaxayriyafaoliyatinirag‘batlantiradi.

78-modda

Farzandlarota-onasiningnasl-nasabivafuqarolikholatidanqat’inazar, qonunoldidatengdirlar.

Bolaninghuquqlari, erkinliklarivaqonuniymanfaatlarinita’minlashhamdahimoyaqilish, uningjismoniy, aqliyvamadaniyjihatdanto‘laqonlirivojlanishiuchunengyaxshishart-sharoitlarniyaratishdavlatningmajburiyatidir.

Onalik, otalikvabolalikdavlattomonidanmuhofazaqilinadi.

Davlatvajamiyatbolalardahamdayoshlardamilliyvaumuminsoniyqadriyatlargasodiqlikni, mamlakatidanhamdaxalqning boy madaniymerosidanfaxrlanishni, vatanparvarlikvaVatangabo‘lganmehr-muhabbattuyg‘ularinishakllantirishto‘g‘risidag‘amxo‘rlikqiladi.

79-modda

Davlatyoshlarningshaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologikhuquqlarihimoyaqilinishinita’minlaydi, ularningjamiyatvadavlathayotidafaolishtiroketishinirag‘batlantiradi.

Davlatyoshlarningintellektual, ijodiy, jismoniyvaaxloqiyjihatdanshakllanishihamdarivojlanishiuchun, ularningta’limolishga, sog‘lig‘inisaqlashga, uy-joyga, ishgajoylashishga, bandlikva dam olishgabo‘lganhuquqlariniamalgaoshirishuchunshart-sharoitlaryaratadi.

80-modda.

Voyagayetganmehnatgalayoqatlifarzandlaro‘zota-onalarihaqidag‘amxo‘rlikqilishgamajburdirlar.

XV bob. Ommaviyaxborotvositalari

81-modda

Ommaviyaxborotvositalarierkindirvaqonungamuvofiqisholibboradilar.

Davlatommaviyaxborotvositalarifaoliyatiningerkinligini, ularningaxborotniizlash, olish, undanfoydalanishvaunitarqatishgabo‘lganhuquqlariamalgaoshirilishinikafolatlaydi.

Ommaviyaxborotvositalario‘zitaqdimetadiganaxborotningishonchliligiuchunjavobgardir.

82-modda.

Senzuragayo‘lqo‘yilmaydi.

Ommaviyaxborotvositalariningfaoliyatigato‘sqinlikqilishyokiaralashishqonungamuvofiqjavobgarlikkasababbo‘ladi.

To’rtinchibo’lim. Ma’muriy-hududiyvadavlattuzilishi

XVI bob. O’zbekistonrespublikasiningma’muriy-hududiytuzilishi

83-modda.

O‘zbekistonRespublikasiviloyatlar, tumanlar, shaharlar, shaharchalar, qishloqlar, ovullar, shuningdekQoraqalpog‘istonRespublikasidaniborat.

84-modda.

Qoraqalpog‘istonRespublikasi, viloyatlar, Toshkent shahriningchegaralarinio‘zgartirish, shuningdekviloyatlar, shaharlar, tumanlartashkilqilishvaularnitugatishO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningroziligibilanamalgaoshiriladi.

XVII bob. Qoraqalpog’istonRespublikasi

85-modda

SuverenQoraqalpog‘istonRespublikasiO‘zbekistonRespublikasitarkibigakiradi.

Qoraqalpog‘istonRespublikasiningsuverenitetiO‘zbekistonRespublikasitomonidanmuhofazaetiladi.

86-modda

Qoraqalpog‘istonRespublikasio‘zKonstitutsiyasigaega.

Qoraqalpog‘istonRespublikasiningKonstitutsiyasiO‘zbekistonRespublikasiningKonstitutsiyasigazidbo‘lishimumkinemas.

87-modda

O‘zbekistonRespublikasiqonunlariQoraqalpog‘istonRespublikasihududida ham majburiydir.

88-modda

Qoraqalpog‘istonRespublikasininghududivachegaralariuningroziligisizo‘zgartirilishimumkinemas. Qoraqalpog‘istonRespublikasio‘zma’muriy-hududiytuzilishimasalalarinimustaqilhalqiladi.

89-modda.

Qoraqalpog‘istonRespublikasiO‘zbekistonRespublikasitarkibidanQoraqalpog‘istonRespublikasixalqiningumumiyreferendumiasosidaajralibchiqishhuquqigaega.

90-modda.

O‘zbekistonRespublikasibilanQoraqalpog‘istonRespublikasiningo‘zaromunosabatlariO‘zbekistonRespublikasivaQoraqalpog‘istonRespublikasio‘rtasidaO‘zbekistonRespublikasiKonstitutsiyasidoirasidatuzilganshartnomalarhamdabitimlarbilantartibgasolinadi.

O‘zbekistonRespublikasivaQoraqalpog‘istonRespublikasio‘rtasidaginizolarmurosagakeltiruvchivositalaryordamidahaletiladi.

Beshinchibo’lim. Davlathokimiyatiningtashkiletilishi

XVIII bob. O’zbekistonRespublikasiOliy Majlisi

91-modda.

O‘zbekistonRespublikasiningOliy Majlisi oliydavlatvakillikorganibo‘lib, qonunchiqaruvchihokimiyatniamalgaoshiradi.

O‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi ikkipalatadan — Qonunchilikpalatasi (quyipalata) vaSenatdan (yuqoripalata) iborat.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasivaSenativakolatmuddati — beshyil.

92-modda.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasiqonungamuvofiqsaylanadiganbiryuzellikdeputatdaniborat.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatihududiyvakillikpalatasibo‘lib, Senata’zolaridan (senatorlardan) iborat.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatia’zolariQoraqalpog‘istonRespublikasiJo‘qorg‘iKengesi, viloyatlar, tumanlarvashaharlardavlathokimiyativakillikorganlarideputatlariningtegishliqo‘shmamajlislaridamazkurdeputatlarorasidanyashirinovozberishyo‘libilanQoraqalpog‘istonRespublikasi, viloyatlarva Toshkent shahridantengmiqdorda — to‘rtkishidansaylanadi. O‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi Senatiningto‘qqiznafara’zosi fan, san’at, adabiyot, ishlabchiqarishsohasidahamdadavlatvajamiyatfaoliyatiningboshqatarmoqlaridakattaamaliytajribagaegabo‘lganhamdaalohidaxizmatko‘rsatganengobro‘lifuqarolarorasidanO‘zbekistonRespublikasiPrezidentitomonidantayinlanadi.

Saylovkuniyigirmabeshyoshgato‘lganhamdakamidabeshyilO‘zbekistonRespublikasihududidamuqimyashayotganO‘zbekistonRespublikasifuqarosiO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasideputati, shuningdekO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatia’zosibo‘lishimumkin. Deputatlikkanomzodlargaqo‘yiladigantalablarqonunbilanbelgilanadi.

Aynibirshaxsbirpaytningo‘zidaO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasideputativaSenatia’zosibo‘lishimumkinemas.

O‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi Qonunchilikpalatasiningdeputatibirvaqtningo‘zidaQoraqalpog‘istonRespublikasiJo‘qorg‘iKengesining, viloyatlar, tumanlar, shaharlardavlathokimiyativakillikorganlariningdeputatibo‘lishimumkinemas.

93-modda.

O‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi QonunchilikpalatasivaSenatiningbirgalikdagivakolatlariquyidagilardaniborat:

1) O‘zbekistonRespublikasiningKonstitutsiyasiniqabulqilish, ungao‘zgartirishvaqo‘shimchalarkiritish;

2) O‘zbekistonRespublikasiningkonstitutsiyaviyqonunlarini, qonunlariniqabulqilish, ulargao‘zgartirishvaqo‘shimchalarkiritish;

3) xalqaroshartnomalarniratifikatsiyavadenonsatsiyaqilish;

4) O‘zbekistonRespublikasiningreferenduminio‘tkazishto‘g‘risidavaunio‘tkazishsanasinitayinlashhaqidaqarorqabulqilish;

5) O‘zbekistonRespublikasiichkivatashqisiyosatiningasosiyyo‘nalishlarinibelgilashhamdadavlatstrategikdasturlariniqabulqilish;

6) O‘zbekistonRespublikasiqonunchiqaruvchi, ijroetuvchihamdasudhokimiyatiorganlariningtiziminivavakolatlarinibelgilash;

7) O‘zbekistonRespublikasitarkibigayangidavlattuzilmalariniqabulqilishvaularningO‘zbekistonRespublikasitarkibidanchiqishihaqidagiqarorlarnitasdiqlash;

8) bojxona, valyutavakreditishlariniqonunyo‘libilantartibgasolish;

9) O‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasiningtaqdimigabinoanO‘zbekistonRespublikasiningDavlatbudjetiniqabulqilish, ungao‘zgartirishvaqo‘shimchalarkiritish;

10) O‘zbekistonRespublikasidavlatqarziningengyuqorimiqdorinibelgilash;

11) soliqlarvaboshqamajburiyto‘lovlarnijoriyqilish;

12) O‘zbekistonRespublikasiningma’muriy-hududiytuzilishimasalalariniqonunyo‘libilantartibgasolish, chegaralarinio‘zgartirish;

13) tumanlar, shaharlar, viloyatlarnitashkiletish, tugatish, ularningnominihamdachegaralarinio‘zgartirish;

14) davlatmukofotlarivaunvonlarinita’sisetish;

15) O‘zbekistonRespublikasiMarkaziysaylovkomissiyasinituzish;

16) O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningInsonhuquqlaribo‘yichavakilinivauningo‘rinbosarinisaylash;

17) O‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningO‘zbekistonRespublikasigahujumqilingandayokitajovuzdanbir-birinimudofaaqilishyuzasidantuzilganshartnomamajburiyatlarinibajarishzaruriyatitug‘ilgandaurushholatie’lonqilishto‘g‘risidagifarmoninitasdiqlash;

18) O‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningumumiyyokiqismansafarbarlike’lonqilish, favquloddaholatjoriyetish, uningamalqilishiniuzaytirishyokitugatishto‘g‘risidagifarmonlarinitasdiqlash;

19) O‘zbekistonRespublikasidakorrupsiyagaqarshikurashishto‘g‘risidagi har yilgimilliyma’ruzanieshitish;

20) parlamenttekshiruvinio‘tkazish;

21) ushbuKonstitutsiyavaqonunlardanazardatutilganboshqavakolatlarniamalgaoshirish.

Palatalarningbirgalikdagivakolatlarigakiradiganmasalalar, qoidatariqasida, avvalO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasida, so‘ngraSenatidako‘ribchiqiladi.

94-modda.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasimutlaqvakolatlariquyidagilardaniborat:

1) O‘zbekistonRespublikasiDavlatbudjetiningijroetilishiustidannazoratniamalgaoshirish;

2) O‘zbekistonRespublikasiHisobpalatasininghisobotiniko‘ribchiqish;

3) O‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningtaqdimigabinoanO‘zbekistonRespublikasi Bosh vazirinomzodiniko‘ribchiqishvama’qullash;

4) O‘zbekistonRespublikasi Bosh vaziriningmamlakatniijtimoiy-iqtisodiyjihatdanrivojlantirishningdolzarbmasalalariyuzasidan, shuningdekVazirlarMahkamasia’zolariningo‘zfaoliyatimasalalariyuzasidanhisobotlarinieshitish;

5) O‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningtaqdimigabinoanO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasia’zoligiganomzodlarniko‘ribchiqishvama’qullash;

6) O‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasiningmamlakatijtimoiy-iqtisodiyhayotiningengmuhimmasalalaribo‘yicha har yilgima’ruzasinieshitish;

7) davlatorganlariningmansabdorshaxslarigaparlamentso‘roviniyuborishvaparlamentnazoratiningboshqashakllariniamalgaoshirish;

8) O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasiSpikerivauningo‘rinbosarlarini, qo‘mitalarningraislarivaularningo‘rinbosarlarinisaylash;

9) O‘zbekistonRespublikasi Bosh prokuroriningtaqdimigabinoanO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasideputatinidaxlsizlikhuquqidanmahrumetishto‘g‘risidagimasalalarnihaletish;

10) o‘zfaoliyatinitashkiletishvapalataningichkitartib-qoidalaribilanbog‘liqmasalalaryuzasidanqarorlarqabulqilish;

11) siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiyhayotsohasidagi u yokibumasalalaryuzasidan, shuningdekdavlatningichkivatashqisiyosatimasalalariyuzasidanqarorlarqabulqilish;

12) ushbuKonstitutsiyavaqonunlardanazardatutilganboshqavakolatlarniamalgaoshirish.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasio‘zinio‘zitarqatibyuborishto‘g‘risidadeputatlarumumiysoniningkamidauchdanikkiqismidaniboratko‘pchilikovozibilanqarorqabulqilishimumkin.

95-modda.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatimutlaqvakolatlariquyidagilardaniborat:

1) O‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningtaqdimigabinoanO‘zbekistonRespublikasiKonstitutsiyaviysudini, Oliysudini, Sudyalaroliykengashini, respublikakorrupsiyagaqarshikurashishorganiningrahbarinivarespublikamonopoliyagaqarshiorganiningrahbarinisaylash;

2) O‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningtaqdimigabinoanO‘zbekistonRespublikasi Bosh prokurorivaO‘zbekistonRespublikasiHisobpalatasiraisilavozimlariganomzodlarniko‘ribchiqishhamdama’qullash;

3) O‘zbekistonRespublikasiPrezidentitomonidantaklifetilganO‘zbekistonRespublikasiDavlatxavfsizlikxizmatiraisilavozimiganomzodyuzasidanmaslahatlashuvlaro‘tkazish;

4) O‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningtaqdimigabinoanO‘zbekistonRespublikasiningchetdavlatlardagivaxalqarotashkilotlarhuzuridagidiplomatikhamdaboshqavakolatxonalarirahbarlarinitayinlashvaularnilavozimidanozodetish;

5) O‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningtaqdimigabinoanO‘zbekistonRespublikasiMarkaziybankiboshqaruviningraisinitayinlashvaunilavozimidanozodetish;

6) O‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningvazirliklarnivaboshqarespublikaijroetuvchihokimiyatorganlarinituzishhamdatugatishto‘g‘risidagifarmonlarinitasdiqlash;

7) O‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningtaqdimigabinoanamnistiyato‘g‘risidagihujjatlarniqabulqilish;

8) O‘zbekistonRespublikasi Bosh prokurorining, O‘zbekistonRespublikasiMarkaziybankiboshqaruviraisininghisobotlarinieshitish;

9) O‘zbekistonRespublikasiningchetdavlatlardagivaxalqarotashkilotlarhuzuridagidiplomatikhamdaboshqavakolatxonalarirahbarlariningo‘zfaoliyatimasalalaribo‘yichahisobotlarinieshitish;

10) davlatorganlariningmansabdorshaxslarigaparlamentso‘roviniyuborishvaparlamentnazoratiningboshqashakllariniamalgaoshirish;

11) mahalliydavlathokimiyativakillikorganlarigao‘zfaoliyatiniamalgaoshirishdako‘maklashish;

12) mahalliydavlathokimiyativakillikorganlariningqarorlarini, ularqonunchiliknormalarigamuvofiqbo‘lmagantaqdirda, bekorqilish;

13) O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatiRaisinivauningo‘rinbosarlarini, qo‘mitalarningraislarivaularningo‘rinbosarlarinisaylash;

14) O‘zbekistonRespublikasi Bosh prokuroriningtaqdimigabinoanO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatia’zosinidaxlsizlikhuquqidanmahrumetishto‘g‘risidagimasalalarnihaletish;

15) o‘zfaoliyatinitashkiletishvapalataningichkitartib-qoidalaribilanbog‘liqmasalalaryuzasidanqarorlarqabulqilish;

16) siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiyhayotsohasidagi u yokibumasalalaryuzasidan, shuningdekdavlatichkivatashqisiyosatimasalalariyuzasidanqarorlarqabulqilish;

17) QonunchilikpalatasitarqatibyuborilgandavrdaO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningqonunlarniqabulqilishgadoirvakolatlarinibajarish, bundanKonstitutsiyavakonstitutsiyaviyqonunlarmustasno;

18) ushbuKonstitutsiyavaqonunlardanazardatutilganboshqavakolatlarniamalgaoshirish.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatio‘zinio‘zitarqatibyuborishto‘g‘risidasenatorlarumumiysoniningkamidauchdanikkiqismidaniboratko‘pchilikovozibilanqarorqabulqilishimumkin.

96-modda.

Vakolatmuddatitugagach, O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasivaSenatitegishinchayangichaqiriqQonunchilikpalatasivaSenatiishboshlagunigaqadaro‘zfaoliyatinidavomettiribturadi.

O‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi QonunchilikpalatasivaSenatiningbirinchimajlislaritegishinchaQonunchilikpalatasigasaylovdankeyinikkioydankechiktirmayvaSenattarkibtopganidankeyinbiroydankechiktirmayMarkaziysaylovkomissiyasitomonidanchaqiriladi.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasimajlislarisessiyalardavridao‘tkaziladi. Sessiyalar, qoidatariqasida, sentyabrningbirinchiishkunidanboshlabkelgusiyilningiyunoyioxirgiishkunigaqadaro‘tkaziladi.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatimajlislarizaruratgaqarab, lekinyiligakamidauchmartao‘tkaziladi.

O‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi palatalariningmajlislari, agar ularishidabarchadeputatlar, senatorlarumumiysoniningyarmidanko‘piishtiroketayotganbo‘lsa, vakolatlihisoblanadi.

Konstitutsiyaviyqonunlarniqabulqilishdabarchadeputatlar, senatorlarumumiysoniningkamidauchdanikkiqismiishtiroketishishart.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasivaSenatimajlislarida, shuningdekularningorganlarimajlislaridaO‘zbekistonRespublikasiPrezidenti, Bosh vazir, VazirlarMahkamasininga’zolari, Konstitutsiyaviysud, Oliysud, Sudyalaroliykengashiraislari, Bosh prokuror, Markaziy bank boshqaruviningraisiishtiroketishlarimumkin. O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasivauningorganlarimajlislaridaSenatRaisi, O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenativauningorganlarimajlislaridaQonunchilikpalatasiSpikeriishtiroketishimumkin.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasivaSenatialohida-alohida majlis o‘tkazadilar.

O‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi QonunchilikpalatasivaSenatiningqo‘shmamajlislariO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiqasamyodqilganda, O‘zbekistonRespublikasiPrezidentimamlakatijtimoiy-iqtisodiyhayotining, ichkivatashqisiyosatiningengmuhimmasalalariyuzasidannutqso‘zlaganda, chetdavlatlarningrahbarlarinutqso‘zlagandao‘tkaziladi. Palatalarningkelishuvigabinoanqo‘shmamajlislarboshqamasalalaryuzasidan ham o‘tkazilishimumkin.

97-modda.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasivaSenatio‘zvakolatlarigakiritilganmasalalaryuzasidanqarorlarqabulqiladi.

O‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi QonunchilikpalatasivaSenatiningqarorlariQonunchilikpalatasideputatlariyokiSenata’zolariumumiysoniningko‘pchilikovozibilanqabulqilinadi, ushbuKonstitutsiyadanazardatutilganhollarbundanmustasno.

98-modda.

QonunchiliktashabbusihuquqigaO‘zbekistonRespublikasiPrezidenti, davlathokimiyatiningoliyvakillikorganiorqaliQoraqalpog‘istonRespublikasi, O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasideputatlari, O‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasiega. O‘zbekistonRespublikasiningKonstitutsiyaviysudi, Oliysudiva Bosh prokurori ham o‘zvakolatlarijumlasigakiritilganmasalalarbo‘yichaqonunchiliktashabbusihuquqigaegadir.

QonunchiliktashabbusihuquqiqonunloyihasiniqonunchiliktashabbusihuquqisubyektlaritomonidanO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasigakiritishorqaliamalgaoshiriladi.

O‘zbekistonRespublikasiningsaylovhuquqigaegabo‘lgan, yuzmingnafardankambo‘lmaganfuqarolari, O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenati, O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningInsonhuquqlaribo‘yichavakili (ombudsman), O‘zbekistonRespublikasiMarkaziysaylovkomissiyasiqonunchiliktakliflariniqonunchiliktashabbusitartibidaO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasigakiritishgahaqli.

Qonunloyihalarini, qonunchiliktakliflarinikiritishvako‘ribchiqishtartibiqonunbilanbelgilanadi.

99-modda.

QonunQonunchilikpalatasitomonidanqabulqilinib, Senattomonidanma’qullanib, O‘zbekistonRespublikasiPrezidentitomonidanimzolangachvaqonundabelgilangantartibdarasmiymanbalardae’lonqilingach, yuridikkuchgaegabo‘ladi.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasitomonidanqabulqilinganqonunqabulqilingankundane’tiborano‘nkundankechiktirmayO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatigayuboriladi.

QonunO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatitomonidanoltmishkunichidako‘ribchiqiladivama’qullangantaqdirda, imzolanishivae’lonqilinishiuchunO‘zbekistonRespublikasiPrezidentigao‘nkundankechiktirmayyuboriladi.

Agar O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatiqonunnima’qullashyoki rad etishto‘g‘risidaoltmishkunichidaqarorqabulqilmasa, Qonunchilikpalatasitomonidanqonunimzolanishivae’lonqilinishiuchunO‘zbekistonRespublikasiPrezidentigayuboriladi.

O‘zbekistonRespublikasiPrezidentiqonunnioltmishkunichidaimzolaydivae’lonqiladi.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatitomonidan rad etilganqonunO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasigaqaytariladi.

Agar O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatitomonidan rad etilganqonunniqaytako‘ribchiqishdaQonunchilikpalatasideputatlarumumiysonininguchdanikkiqismidaniboratko‘pchilikovozibilanqonunniyanama’qullasa, qonunO‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi tomonidanqabulqilinganhisoblanadihamdaimzolanishivae’lonqilinishiuchunO‘zbekistonRespublikasiPrezidentigaQonunchilikpalatasitomonidanyuboriladi.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatitomonidan rad etilganqonunyuzasidanQonunchilikpalatasivaSenatyuzagakelgankelishmovchiliklarnibartarafetishuchunQonunchilikpalatasideputatlarivaSenata’zolariorasidantenglikasosidakelishuvkomissiyasinituzishimumkin. Palatalarkelishuvkomissiyasitakliflariniqabulqilgandaqonunodatdagitartibdako‘ribchiqilishikerak.

O‘zbekistonRespublikasiPrezidentiqonunnio‘ze’tirozlaribilanO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisigaqaytarishgahaqli.

Agar qonunavvalgiqabulqilingantahriridategishinchaO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasideputatlarivaSenatia’zolariumumiysoniningkamidauchdanikkiqismidaniboratko‘pchilikovozibilanma’qullansa, qonunO‘zbekistonRespublikasiPrezidentitomonidano‘nto‘rtkunichidaimzolanishivae’lonqilinishikerak.

Qonunlarningvaboshqanormativ-huquqiyhujjatlarninge’lonqilinishiularqo‘llanilishiningmajburiyshartidir.

100-modda.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasio‘ztarkibidanQonunchilikpalatasiningSpikerivauningo‘rinbosarlarinisaylaydi.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasiSpikerivauningo‘rinbosarlariyashirinovozberishorqalideputatlarumumiysoniningko‘pchilikovozibilanQonunchilikpalatasiningvakolatimuddatigasaylanadi.

AynibirshaxssurunkasigaikkimuddatdanortiqO‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi QonunchilikpalatasiningSpikeribo‘lishimumkinemas.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasiSpikerivauningo‘rinbosarlariyashirinovozberishorqaliQonunchilikpalatasideputatlariumumiysonininguchdanikkiqismidanko‘prog‘iningovozibilanqabulqilinganQonunchilikpalatasiqarorigabinoanmuddatidanilgarichaqiribolinishimumkin.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasiSpikeri:

1) Qonunchilikpalatasiningmajlislarinichaqiradi, ulardaraislikqiladi;

2) Qonunchilikpalatasimuhokamasigakiritiladiganmasalalarnitayyorlashgaumumiyrahbarlikqiladi;

3) Qonunchilikpalatasiqo‘mitalarivakomissiyalariningfaoliyatinimuvofiqlashtiribboradi;

4) O‘zbekistonRespublikasiqonunlariningvaQonunchilikpalatasiqarorlariningijrosiustidannazoratnitashkiletadi;

5) parlamentlararoaloqalarniamalgaoshirishishlarigahamdaxalqaroparlamenttashkilotlariishibilanbog‘liqQonunchilikpalatasiguruhlariningfaoliyatigarahbarlikqiladi;

6) O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenati, boshqadavlatorganlari, chetdavlatlar, xalqarovaboshqatashkilotlarbilano‘zaromunosabatlardaQonunchilikpalatasinomidanishko‘radi;

7) Qonunchilikpalatasiqarorlariniimzolaydi;

8) ushbuKonstitutsiyavaqonunhujjatlaridanazardatutilganboshqavakolatlarniamalgaoshiradi.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasiSpikerifarmoyishlarchiqaradi.

101-modda.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatio‘ztarkibidanSenatRaisivauningo‘rinbosarlarinisaylaydi. SenatRaisiO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningtaqdimigabinoansaylanadi.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatiRaisio‘rinbosarlaridanbiriQoraqalpog‘istonRespublikasiningvakilibo‘ladi.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatiRaisivauningo‘rinbosarlariyashirinovozberishorqalisenatorlarumumiysoniningko‘pchilikovozibilanSenatvakolatimuddatigasaylanadi.

AynibirshaxssurunkasigaikkimuddatdanortiqO‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi SenatiningRaisibo‘lishimumkinemas.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatiRaisivauningo‘rinbosarlariyashirinovozberishorqalisenatorlarumumiysonininguchdanikkiqismidanko‘prog‘iningovozibilanqabulqilinganSenatqarorigabinoanmuddatidanilgarichaqiribolinishimumkin.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatiRaisi:

1) Senatmajlislarinichaqiradi, ulardaraislikqiladi;

2) Senatmuhokamasigakiritiladiganmasalalarnitayyorlashgaumumiyrahbarlikqiladi;

3) Senatqo‘mitalarivakomissiyalariningfaoliyatinimuvofiqlashtiribboradi;

4) O‘zbekistonRespublikasiqonunlariningvaSenatqarorlariningijrosiustidannazoratnitashkiletadi;

5) parlamentlararoaloqalarniamalgaoshirishishlarigahamdaxalqaroparlamenttashkilotlariishibilanbog‘liqSenatguruhlariningfaoliyatigarahbarlikqiladi;

6) O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasi, boshqadavlatorganlari, chetdavlatlar, xalqarovaboshqatashkilotlarbilano‘zaromunosabatlardaSenatnomidanishko‘radi;

7) Senatqarorlariniimzolaydi;

8) ushbuKonstitutsiyavaqonunhujjatlaridanazardatutilganboshqavakolatlarniamalgaoshiradi.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatiRaisifarmoyishlarchiqaradi.

102-modda.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasiqonunloyihalarinitayyorlashishiniolibborish, Qonunchilikpalatasimuhokamasigakiritiladiganmasalalarnidastlabkitarzdako‘ribchiqishvatayyorlash, O‘zbekistonRespublikasiqonunlarihamdaQonunchilikpalatasitomonidanqabulqilinadiganqarorlarningijrosininazoratqilishuchuno‘zvakolatlarimuddatigaQonunchilikpalatasideputatlariorasidanqo‘mitalarnisaylaydi.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatiSenatmuhokamasigakiritiladiganmasalalarnidastlabkitarzdako‘ribchiqishvatayyorlash, O‘zbekistonRespublikasiqonunlarihamdaSenattomonidanqabulqilinadiganqarorlarningijrosininazoratqilishuchuno‘zvakolatlarimuddatigasenatorlarorasidanqo‘mitalarnisaylaydi.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasivaSenati, zaruratbo‘lgantaqdirda, muayyanvazifalarnibajarishuchundeputatlar, senatorlarorasidankomissiyalartuzadi.

103-modda.

Mamlakatningxavfsizligi, barqarorrivojlanishiasoslarigasalbiyta’sirko‘rsatishimumkinbo‘lgan, insonhuquqlarivaerkinliklariga, jamiyatvadavlatmanfaatlarigatahdidsoladiganfaktlarvavoqealarnio‘rganishmaqsadidaO‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi QonunchilikpalatasivaSenatiningqo‘shmaqaroribilanparlamenttekshiruvio‘tkazilishimumkin.

Parlamenttekshiruvinio‘tkazishuchunO‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi QonunchilikpalatasideputatlarivaSenatia’zolariorasidantenglikasosidamaxsuskomissiyatuzilib, u o‘zfaoliyatiniqonungamuvofiqamalgaoshiradi.

104-modda.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasideputatlarigavaSenatia’zolarigaularningdeputatlikyokisenatorlikfaoliyatibilanbog‘liqxarajatlarbelgilangantartibdaqoplanadi.

QonunchilikpalatasideputatlarihamdaSenatdadoimiyasosdaishlovchiSenata’zolario‘zvakolatlaridavridailmiy, ijodiyvapedagogikfaoliyatdantashqarihaqto‘lanadiganboshqaturdagifaoliyatbilanshug‘ullanishlarimumkinemas.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasideputativaSenatia’zosidaxlsizlikhuquqidanfoydalanadilar. UlartegishinchaQonunchilikpalatasiyokiSenatningroziligisizjinoiyjavobgarlikkatortilishi, ushlabturilishi, qamoqqaolinishiyokisudtartibidaberiladiganma’muriyjazochoralarigatortilishimumkinemas.

XIX bob. O’zbekistonRespublikasiningPrezidenti

105-modda.

O‘zbekistonRespublikasiningPrezidentidavlatboshlig‘idirvadavlathokimiyatiorganlariningkelishilganholdafaoliyatyuritishinihamdahamkorliginita’minlaydi.

106-modda.

O‘zbekistonRespublikasiPrezidentilavozimigao‘ttizbeshyoshdankichikbo‘lmagan, davlattiliniyaxshibiladigan, bevositasaylovgachakamida 10 yilO‘zbekistonhududidamuqimyashayotganO‘zbekistonRespublikasifuqarosisaylanishimumkin. AynibirshaxssurunkasigaikkimuddatdanortiqO‘zbekistonRespublikasiningPrezidentibo‘lishimumkinemas.

O‘zbekistonRespublikasiningPrezidentiO‘zbekistonRespublikasiningfuqarolaritomonidanumumiy, tengvato‘g‘ridanto‘g‘risaylovhuquqiasosidayashirinovozberishyo‘libilanyettiyilmuddatgasaylanadi. O‘zbekistonRespublikasiningPrezidentinisaylashtartibiqonunbilanbelgilanadi.

107-modda.

O‘zbekistonRespublikasiPrezidentio‘zvazifasinibajaribturgandavrdaboshqahaqto‘lanadiganlavozimniegallashi, vakillikorganiningdeputatibo‘lishi, tadbirkorlikfaoliyatibilanshug‘ullanishimumkinemas.

O‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningshaxsidaxlsizdirvaqonunbilanmuhofazaetiladi.

108-modda.

O‘zbekistonRespublikasiPrezidentiO‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi yig‘ilishidaquyidagiqasamyodniqabulqilganpaytdanboshlabo‘zlavozimigakirishganhisoblanadi:

“O‘zbekistonxalqigasadoqatbilanxizmatqilishga, respublikaningKonstitutsiyasivaqonunlarigaqat’iyrioyaetishga, fuqarolarninghuquqlarivaerkinliklarigakafolatberishga, O‘zbekistonRespublikasiPrezidentizimmasigayuklatilganvazifalarnivijdonanbajarishgatantanaliqasamyodqilaman”.

109-modda.

O‘zbekistonRespublikasiningPrezidenti:

1) fuqarolarninghuquqlarivaerkinliklariga, O‘zbekistonRespublikasiningKonstitutsiyasivaqonunlarigarioyaetilishining, O‘zbekistonRespublikasisuvereniteti, xavfsizligivahududiyyaxlitliginingkafilidir, milliy-davlattuzilishimasalalarigadoirqarorlarniamalgaoshirishyuzasidanzarurchora-tadbirlarko‘radi;

2) mamlakatichkarisidavaxalqaromunosabatlardaO‘zbekistonRespublikasinomidanishko‘radi;

3) muzokaralarolibboradihamdaO‘zbekistonRespublikasiningshartnomavabitimlariniimzolaydi, respublikatomonidantuzilganshartnomalarga, bitimlargavauningqabulqilinganmajburiyatlarigarioyaetilishinita’minlaydi;

4) o‘zhuzuridaakkreditatsiyadano‘tgandiplomatikhamdaboshqavakillarningishonchvachaqiruvyorliqlariniqabulqiladi;

5) O‘zbekistonRespublikasiningchetdavlatlardagivaxalqarotashkilotlarhuzuridagidiplomatikhamdaboshqavakolatxonalariningrahbarlarinitayinlashuchunnomzodlarniO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatigataqdimetadi;

6) O‘zbekistonRespublikasixalqigahamdaOliyMajlisigamamlakatichkivatashqisiyosatiniamalgaoshirishningengmuhimmasalalariyuzasidanmurojaatqilishhuquqigaega;

7) vazirliklarnivaboshqarespublikaijroetuvchihokimiyatorganlarinituzadihamdatugatadi, shumasalalargadoirfarmonlarnikeyinchalikO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatitasdig‘igakiritadi;

8) SenatRaisilavozimigasaylashuchunnomzodniO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatigataqdimetadi;

9) O‘zbekistonRespublikasi Bosh vazirini, O‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasia’zolariniO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasima’qullaganidankeyinlavozimgatayinlaydivaularnilavozimidanozodetadi;

10) qo‘mitalar, agentliklarvaboshqarespublikadavlatorganlarirahbarlariniqonunchilikkamuvofiqlavozimgatayinlaydivalavozimidanozodetadi;

11) O‘zbekistonRespublikasi Bosh prokurorini, O‘zbekistonRespublikasiHisobpalatasiraisiniO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatima’qullaganidankeyinlavozimgatayinlaydivaularnilavozimidanozodetadi;

12) O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatibilanmaslahatlashuvlardankeyinO‘zbekistonRespublikasiDavlatxavfsizlikxizmatiraisinilavozimgatayinlaydivaunilavozimidanozodetadi;

13) O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatigaO‘zbekistonRespublikasiKonstitutsiyaviysudi, O‘zbekistonRespublikasiOliysudi, O‘zbekistonRespublikasiSudyalaroliykengashitarkiblariganomzodlarni, shuningdekO‘zbekistonRespublikasiMarkaziybankiboshqaruviningraisi, respublikakorrupsiyagaqarshikurashishorganiningrahbarivarespublikamonopoliyagaqarshiorganiningrahbarilavozimlariganomzodlarnitaqdimetadi;

14) O‘zbekistonRespublikasiSudyalaroliykengashiningtaqdimigabinoanviloyatlarva Toshkent shaharsudlariraislarinivaraiso‘rinbosarlarini, O‘zbekistonRespublikasiHarbiysudiraisinitayinlaydivalavozimidanozodetadi;

15) viloyatlarhokimlariniva Toshkent shaharhokiminitayinlaydihamdalavozimidanozodetadi. Konstitutsiyani, qonunlarnibuzganyokihokimsha’nivaqadr-qimmatigadog‘ tushiradiganxatti-harakat sodiretgantumanvashaharhokimlariniO‘zbekistonRespublikasiPrezidentio‘zqaroribilanlavozimidanozodetishgahaqli;

16) respublikaijroetuvchihokimiyatorganlariningvahokimlarninghujjatlarinito‘xtatadi, bekorqiladi; O‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasimajlislaridaraislikqilishgahaqli;

17) O‘zbekistonRespublikasiningqonunlariniimzolaydivae’lonqiladi; qonunnio‘ze’tirozlaribilantakroranmuhokamaqilishvaovozgaqo‘yishuchunO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisigaqaytarishgahaqli;

18) O‘zbekistonRespublikasigahujumqilingandayokitajovuzdanbir-birinimudofaaqilishyuzasidantuzilganshartnomamajburiyatlarinibajarishzaruriyatitug‘ilgandaurushholati, umumiyyokiqismansafarbarlike’lonqiladivaqabulqilganqaroriniuchkunichidaO‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi palatalariningtasdig‘igakiritadi;

19) alohidahollarda (real tashqixavf, ommaviytartibsizliklar, yirikhalokat, tabiiyofat, epidemiyalar) fuqarolarningxavfsizliginita’minlashniko‘zlab, O‘zbekistonRespublikasiningbutunhududidayokiuningayrimjoylaridafavquloddaholatjoriyetadivaqabulqilganqaroriniuchkunichidaO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningpalatalaritasdig‘igakiritadi. Favquloddaholatjoriyetishshartlarivatartibiqonunbilanbelgilanadi;

20) O‘zbekistonRespublikasiQurolliKuchlariningOliy Bosh qo‘mondonihisoblanadi, QurolliKuchlarningoliyqo‘mondonlarinitayinlaydivalavozimidanozodetadi, oliyharbiyunvonlarberadi;

21) O‘zbekistonRespublikasiningordenlari, medallarivayorlig‘ibilanmukofotlaydi, O‘zbekistonRespublikasiningmalakaviyvafaxriyunvonlariniberadi;

22) O‘zbekistonRespublikasiningfuqaroligigavasiyosiyboshpanaberishgaoidmasalalarnihaletadi;

23) amnistiyato‘g‘risidagihujjatlarniqabulqilishhaqidaO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatigataqdimnomalarkiritadivaO‘zbekistonRespublikasiningsudlaritomonidanhukmqilinganshaxslarniafvetadi;

24) O‘zbekistonRespublikasiPrezidentihuzuridagiXavfsizlikkengashinituzadivaungaboshchilikqiladi, o‘zvakolatlariamalgaoshirilishinita’minlashmaqsadidaO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiAdministratsiyasini, shuningdekO‘zbekistonRespublikasiPrezidentihuzuridagimaslahat-kengashorganlarinivaboshqaorganlarnishakllantiradi;

25) ushbuKonstitutsiyavaqonunlardanazardatutilganboshqavakolatlarniamalgaoshiradi.

O‘zbekistonRespublikasiPrezidentio‘zvakolatlarinibajarishnidavlatorganlarigayokimansabdorshaxslargatopshirishgahaqliemas.

110-modda.

O‘zbekistonRespublikasiningPrezidentiKonstitutsiyagavaqonunlargaasoslanibhamdaularniijroetishyuzasidanrespublikaningbutunhududidamajburiykuchgaegabo‘lganfarmonlar, qarorlarvafarmoyishlarchiqaradi.

111-modda.

QonunchilikpalatasiyokiSenattarkibidaularning normal faoliyatigatahdidsoluvchihalqilibbo‘lmaydiganixtiloflaryuzbergandayoxudularbirnechamartaO‘zbekistonRespublikasiningKonstitutsiyasigazidqarorlarqabulqilgantaqdirda, shuningdekQonunchilikpalatasibilanSenato‘rtasidaO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisining normal faoliyatigatahdidsoluvchihalqilibbo‘lmaydiganixtiloflaryuzbergandaO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningO‘zbekistonRespublikasiKonstitutsiyaviysudibilanbamaslahatqabulqilganqaroriasosidaO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasi, Senatitarqatibyuborilishimumkin.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasi, Senatitarqatibyuborilgantaqdirdayangisaylovuch oy mobaynidao‘tkaziladi.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasivaSenatifavquloddaholatamalqilishidavridatarqatibyuborilishimumkinemas.

112-modda.

O‘zbekistonRespublikasiningamaldagiPrezidentio‘zvazifalarinibajaraolmaydiganholatlardauningvazifavavakolatlarivaqtinchaO‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi SenatiRaisiningzimmasigayuklatiladi, bundauch oy muddatichidaqonungato‘liqmuvofiqholdaO‘zbekistonRespublikasiPrezidentisaylovio‘tkaziladi.

113-modda.

Vakolatitugashimunosabatibilaniste’fogachiqqanO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiumrbodO‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi Senatia’zosilavoziminiegallaydi.

XX bob. O‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasi

114-modda.

O‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasiijroetuvchihokimiyatniamalgaoshiradi. O‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasiO‘zbekistonRespublikasi Bosh vaziri, uningo‘rinbosarlarivavazirlardaniborat. Qoraqalpog‘istonRespublikasihukumatiningboshlig‘iVazirlarMahkamasitarkibigao‘zlavozimibo‘yichakiradi.

VazirlarMahkamasio‘zfaoliyatiniijroetuvchihokimiyatfaoliyatiningO‘zbekistonRespublikasiPrezidentitomonidanbelgilanadiganasosiyyo‘nalishlaridoirasidaamalgaoshiradi.

115-modda.

O‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasi:

1) samaraliiqtisodiy, ijtimoiy, soliqvabudjetsiyosatiamalgaoshirilishi, ilm-fan, madaniyat, ta’lim, sog‘liqnisaqlashnihamdaiqtisodiyotningvaijtimoiysohaningboshqatarmoqlarinirivojlantirishgadoirdasturlarningishlabchiqilishihamdabajarilishiuchunjavobgarbo‘ladi;

2) barqaroriqtisodiyo‘sishni, makroiqtisodiybarqarorliknita’minlash, kambag‘allikniqisqartirish, aholiuchunmunosibturmushsharoitlariniyaratish, oziq-ovqatxavfsizliginita’minlash, qulayinvestitsiyaviymuhitniyaratish, hududlarnikompleksvabarqarorrivojlantirishbo‘yichachoralarko‘radi;

3) aholini, shujumladannogironligibo‘lganshaxslarniijtimoiyhimoyaqilishtiziminingsamaralifaoliyatko‘rsatishinita’minlaydi;

4) atrof-muhitnimuhofazaqilish, tabiiyboyliklarnivabiologikxilma-xilliknisaqlash, iqlimo‘zgarishiga, epidemiyalarga, pandemiyalargaqarshikurashishhamdaularningoqibatlariniyumshatishsohalarida yagona davlatsiyosatiamalgaoshirilishinita’minlaydi;

5) yoshlargaoiddavlatsiyosatiningamalgaoshirilishinita’minlaydi, oilaniqo‘llab-quvvatlash, mustahkamlashvahimoyaqilish, an’anaviyoilaviyqadriyatlarnisaqlashbo‘yichachoralarko‘radi;

6) fuqarolikjamiyatiinstitutlariniqo‘llab-quvvatlashchora-tadbirlariniamalgaoshiradi, ijtimoiy-iqtisodiyrivojlantirishhamdaijtimoiysheriklikdasturlariniishlabchiqishvaamalgaoshirishdaularningishtiroketishinita’minlaydi;

7) fuqarolarningiqtisodiy, ijtimoiyhamdaboshqahuquqlarivaqonuniymanfaatlarinihimoyaqilishbo‘yichachora-tadbirlarniamalgaoshiradi;

8) O‘zbekistonRespublikasiKonstitutsiyasivaqonunlari, Oliy Majlis palatalariqarorlari, O‘zbekistonRespublikasiPrezidentifarmonlari, qarorlarivafarmoyishlariijrosinita’minlaydi;

9) ijroetuvchihokimiyatorganlariishinimuvofiqlashtiradivayo‘naltiradi, ularningfaoliyatiustidanqonundabelgilangantartibdanazoratniamalgaoshiradi;

10) ijroetuvchihokimiyatorganlariningishidaochiqlikvashaffoflikni, qonuniylikvasamaradorliknita’minlash, ularningfaoliyatidakorrupsiyaholatlarigaqarshikurashish, davlatxizmatlariningsifatinioshirishvaulardanfoydalanishimkoniyatinikengaytirishbo‘yichachoralarko‘radi;

11) O‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi Qonunchilikpalatasigamamlakatijtimoiy-iqtisodiyhayotiningengmuhimmasalalariyuzasidan har yilgima’ruzalarnitaqdimetadi;

12) ushbuKonstitutsiyavaqonunlardanazardatutilganboshqavakolatlarniamalgaoshiradi.

116-modda.

VazirlarMahkamasikonstitutsiyaviynormalardoirasidavaqonunchilikkamuvofiqO‘zbekistonRespublikasiningbutunhududidagibarchaorganlar, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, mansabdorshaxslarvafuqarolartomonidanbajarilishimajburiybo‘lganqarorlarvafarmoyishlarchiqaradi.

VazirlarMahkamasio‘zfaoliyatidaO‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi vaO‘zbekistonRespublikasiPrezidentioldidajavobgardir.

AmaldagiVazirlarMahkamasiyangisaylanganO‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi oldidao‘zvakolatlarinizimmasidansoqitqiladi, biroqVazirlarMahkamasiningyangitarkibishakllantirilgunigaqadarO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningqarorigamuvofiqo‘zfaoliyatinidavomettiribturadi.

117-modda.

O‘zbekistonRespublikasi Bosh vaziri:

1) VazirlarMahkamasifaoliyatinitashkiletadivaungarahbarlikqiladi, uningsamaraliishlashiuchunshaxsanjavobgarbo‘ladi;

2) VazirlarMahkamasiningmajlislaridaraislikqiladi, uningqarorlariniimzolaydi;

3) xalqaromunosabatlardaO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasinomidanishko‘radi;

4) O‘zbekistonRespublikasiqonunlaridanazardatutilganboshqavazifalarnibajaradi.

118-modda.

O‘zbekistonRespublikasi Bosh vazirinomzodiO‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi palatalariningmansabdorshaxslarisaylangandanvaorganlarishakllangandanso‘ngbir oy ichidayoki Bosh vazirlavozimidanozodetilganidankeyinyoxud Bosh vazir, VazirlarMahkamasiningamaldagitarkibiiste’fogachiqqanidankeyinbir oy ichidaQonunchilikpalatasiko‘ribchiqishivama’qullashiuchunO‘zbekistonRespublikasiPrezidentitomonidanbarchasiyosiypartiyalarfraksiyalaribilanmaslahatlashuvlaro‘tkazilganidanso‘ngtaqdimetiladi.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasiO‘zbekistonRespublikasiPrezidentitomonidantaqdimetilganO‘zbekistonRespublikasi Bosh vazirinomzodinitaqdimnomakiritilgankundane’tiborano‘nkunichidako‘ribchiqadi.

Bosh vazirlavozimiganomzodO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasidauningnomzodiko‘ribchiqilayotgandaVazirlarMahkamasiningyaqinmuddatgavauzoqistiqbolgamo‘ljallangan harakat dasturinitaqdimetadi.

Bosh vazirnomzodiuninguchunO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasideputatlariumumiysoniningyarmidanko‘pitomonidanovozberilgantaqdirdama’qullanganhisoblanadi.

Bosh vazirlavozimigataqdimetilgannomzoduchmarta rad etilgantaqdirda, O‘zbekistonRespublikasiPrezidenti Bosh vazirnitayinlaydivaO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasinitarqatibyuborishgahaqli.

O‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasininga’zolariularningnomzodlariO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasitomonidanma’qullanganidankeyinO‘zbekistonRespublikasiPrezidentitomonidanlavozimgatayinlanadi.

O‘zbekistonRespublikasiPrezidenti Bosh vazirni, O‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasiningamaldagitarkibiniyokia’zosiniiste’fogachiqarishgahaqli.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasiO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasia’zosiningo‘zfaoliyatigaoidmasalalaryuzasidanhisobotinieshitishgahaqli. VazirlarMahkamasia’zosininghisobotinieshitishyakunlarigako‘raQonunchilikpalatasiuniiste’fogachiqarishto‘g‘risidagitaklifniO‘zbekistonRespublikasiPrezidentigako‘ribchiqishuchunkiritishgahaqli.

O‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasia’zolariparlamentso‘rovlarigavaQonunchilikpalatasideputatining, Senata’zosiningso‘rovlarigaqonundabelgilangantartibdajavobberishishart.

VazirlarMahkamasiningfaoliyatinitashkiletishtartibivavakolatdoirasiqonunbilanbelgilanadi.

119-modda.

O‘zbekistonRespublikasi Bosh vazirivaO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasio‘rtasidaziddiyatlardoimiytusolganholdaQonunchilikpalatasideputatlariumumiysoniningkamidauchdanbirqismitomonidanO‘zbekistonRespublikasiPrezidentinomigarasmankiritilgantaklifbo‘yichaO‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi Qonunchilikpalatasiningmuhokamasiga Bosh vazirganisbatanishonchsizlikvotumibildirishhaqidagi masala kiritiladi.

Bosh vazirganisbatanishonchsizlikvotumi, agar O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasideputatlariumumiysoniningkamidauchdanikkiqismiovozbersa, qabulqilinganhisoblanadi. BundayholatdaO‘zbekistonRespublikasiPrezidenti Bosh vazirnilavozimidanozodetishto‘g‘risidaqarorqabulqiladi. BundaO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasiningbutuntarkibi Bosh vazirbilanbirgaiste’fogachiqadi.

XXI bob. Mahalliydavlathokimiyatiasoslari. Fuqarolarningo‘zinio‘ziboshqarishorganlari

120-modda.

Viloyatlar, tumanlarvashaharlarda (tumangabo‘ysunadiganshaharlardantashqari) xalqdeputatlariKengashlaridavlathokimiyativakillikorganlaridir.

XalqdeputatlariKengashigauningdeputatlariorasidanqonungamuvofiqsaylanadiganraisboshchilikqiladi.

Viloyat, tuman, shaharhokimilavoziminiegallabturganshaxsbirvaqtningo‘zidaxalqdeputatlariKengashiningraisilavoziminiegallashimumkinemas.

XalqdeputatlariKengashlariningvakolatlarimuddati — beshyil. Aynibirshaxssurunkasigaikkimuddatdanortiqaynibirviloyat, tuman, shaharxalqdeputatlariKengashiningraisietibsaylanishimumkinemas.

XalqdeputatlariKengashlarideputatlarisaylovivaxalqdeputatlariKengashlariningfaoliyatinitashkiletishtartibiqonunbilanbelgilanadi.

Yangidantashkiletilganma’muriy-hududiybirliklardaxalqdeputatlariKengashlarigasaylovxalqdeputatlariKengashlariganavbatdagiumumiysaylovlargaqadarqolgandavrdanoshmaydiganmuddatgao‘tkaziladi.

121-модда.

Tegishlihududdagiijroetuvchihokimiyatgaviloyat, tumanvashaharhokimiboshchilikqiladi.

Hokimlarningvakolatlarimuddati — beshyil. Aynibirshaxssurunkasigaikkimuddatdanortiqaynibirviloyat, tuman, shaharninghokimietibtayinlanishimumkinemas.

Hokimlarningfaoliyatinitashkiletishtartibiqonunbilanbelgilanadi.

122-modda.

XalqdeputatlariKengashlariningvakolatlariquyidagilardaniborat:

1) tegishlimahalliybudjetlarniko‘ribchiqishvaqabulqilish, ularningijroetilishiustidannazoratniamalgaoshirish;

2) hududlarniijtimoiy-iqtisodiyrivojlantirishvaaholiniijtimoiyhimoyaqilishdasturlarinitasdiqlash;

3) hokimnilavozimgatasdiqlash, uningfaoliyatito‘g‘risidagihisobotlarnieshitish;

4) ushbuKonstitutsiyavaqonunlardanazardatutilganboshqavakolatlarniamalgaoshirish.

123-modda.

Viloyatlar, tumanlar, shaharlarhokimlariningvakolatlariquyidagilardaniborat:

1) O‘zbekistonRespublikasiningKonstitutsiyasivaqonunlarini, Oliy Majlis palatalariningqarorlarini, O‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningfarmonlari, qarorlarihamdafarmoyishlarini, VazirlarMahkamasining, yuqorituruvchihokimlarningvategishlixalqdeputatlariKengashlariningqarorlarinibajarish;

2) hududlarniiqtisodiy, ijtimoiy, madaniyvaekologikjihatdanrivojlantirishnita’minlashgaqaratilganchora-tadbirlarniamalgaoshirish;

3) mahalliybudjetnishakllantirishvaijroetish;

4) ushbuKonstitutsiyavaqonunlardanazardatutilganboshqavakolatlarniamalgaoshirish.

124-modda.

Viloyatva Toshkent shaharhokimiO‘zbekistonRespublikasiPrezidentitomonidanqonungamuvofiqtayinlanadivalavozimidanozodetiladi.

Tumanvashaharlarninghokimlariviloyat, Toshkent shaharhokimitomonidantayinlanadivalavozimidanozodetiladihamdategishlixalqdeputatlariKengashitomonidantasdiqlanadi.

Tumangabo‘ysunadiganshaharlarninghokimlaritumanhokimitomonidantayinlanadivalavozimidanozodetiladihamdaxalqdeputatlaritumanKengashitomonidantasdiqlanadi.

125-modda.

Viloyat, tumanvashaharhokimio‘zvakolatlariniyakkaboshchilikasosidaamalgaoshiradihamdao‘zirahbarlikqilayotganorganlarningqarorlarivaharakatlariuchunshaxsanjavobgarbo‘ladi.

Viloyat, tumanvashaharhokimitegishlixalqdeputatlariKengashigaviloyatni, tumanni, shaharniijtimoiy-iqtisodiyrivojlantirishningengmuhimvadolzarbmasalalariyuzasidanhisobotlartaqdimetadi, ushbuhisobotlarbo‘yichaxalqdeputatlariKengashitomonidantegishliqarorlarqabulqilinadi.

126-modda.

XalqdeputatlariKengashivahokimo‘zvakolatlaridoirasidategishlihududdagibarchatashkilotlar, shuningdekmansabdorshaxslarvafuqarolartomonidanbajarilishimajburiybo‘lganqarorlarqabulqiladi.

127-modda.

Shaharchalar, qishloqlarvaovullarda, shuningdekshaharlar, shaharchalar, qishloqlarvaovullardagimahallalardafuqarolarningyig‘inlario‘zinio‘ziboshqarishorganlaribo‘lib, ularraisnisaylaydi.

Fuqarolarningo‘zinio‘ziboshqarishorganlaridavlathokimiyatiorganlaritizimigakirmaydihamdamahalliyahamiyatgamolikmasalalarnifuqarolarningmanfaatlaridan, rivojlanishningtarixiyo‘zigaxosxususiyatlaridan, shuningdekmilliyqadriyatlardan, mahalliyurf-odatlarvaan’analardankelibchiqqanholda, qonungamuvofiqmustaqilravishdahaletishgahaqli.

Davlatfuqarolarningo‘zinio‘ziboshqarishorganlarifaoliyatiniamalgaoshirishiuchunzarurshart-sharoitlaryaratadi, ulargaqonundabelgilanganvakolatlariniamalgaoshirishidako‘maklashadi.

Fuqarolarningo‘zinio‘ziboshqarishorganlarisaylovitartibi, ularningfaoliyatinitashkiletishvavakolatlariqonunbilanbelgilanadi.

XXII bob. Saylovtizimi

128-modda.

O‘zbekistonRespublikasiningfuqarolaridavlathokimiyativakillikorganlarigasaylashvasaylanishhuquqigaegadirlar. Har birsaylovchibirovozgaega. Ovozberishhuquqi, o‘zxohish-irodasinibildirishtengligivaerkinligiqonunbilankafolatlanadi.

O‘zbekistonRespublikasiPrezidentisaylovi, O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasigahamdaQoraqalpog‘istonRespublikasiJo‘qorg‘iKengesiga, viloyatlar, tumanlar, shaharlardavlathokimiyativakillikorganlarigasaylovtegishinchaularningkonstitutsiyaviyvakolatmuddatitugaydiganyilda — oktyabroyiuchinchio‘nkunliginingbirinchiyakshanbasidao‘tkaziladi, bundanushbuKonstitutsiyadanazardatutilganmuddatidanilgarisaylovo‘tkazishhollarimustasno. Saylovlarumumiy, tengvato‘g‘ridanto‘g‘risaylovhuquqiasosidayashirinovozberishyo‘libilano‘tkaziladi. O‘zbekistonRespublikasiningo‘nsakkizyoshgato‘lganfuqarolarisaylashhuquqigaega.

O‘zbekistonRespublikasiPrezidentimuddatidanilgariO‘zbekistonRespublikasiPrezidentisaylovinitayinlashgahaqli.

O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatia’zolariQoraqalpog‘istonRespublikasiJo‘qorg‘iKengesi, viloyatlar, tumanlarvashaharlardavlathokimiyativakillikorganlarideputatlariningtegishliqo‘shmamajlislaridamazkurdeputatlarsaylanganidanso‘ngbir oy ichidaularorasidanyashirinovozberishyo‘libilansaylanadilar.

Sud tomonidanmuomalagalayoqatsiz deb topilganfuqarolar, shuningdeksudhukmibilanozodlikdanmahrumetishjoylaridasaqlanayotganshaxslarsaylanishimumkinemas.

Sud tomonidanmuomalagalayoqatsiz deb topilganfuqarolar, shuningdekog‘irvao‘taog‘irjinoyatlarsodiretganlikuchunsudninghukmigako‘raozodlikdanmahrumetishjoylaridasaqlanayotganshaxslarsaylovdaishtiroketishhuquqidanfaqatqonungamuvofiqhamdasudningqaroriasosidamahrumetilishimumkin. Boshqa har qandayhollardafuqarolarningsaylovhuquqlarinito‘g‘ridanto‘g‘riyokibilvositacheklashgayo‘lqo‘yilmaydi.

O‘zbekistonRespublikasifuqarosibirvaqtningo‘zidaikkidanortiqdavlathokimiyativakillikorganiningdeputatibo‘lishimumkinemas.

Saylovo‘tkazishtartibiqonunbilanbelgilanadi.

129-modda.

O‘zbekistonRespublikasiPrezidentisaylovini, O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiga, viloyatlar, tumanlar, shaharlardavlathokimiyativakillikorganlarigasaylovlarni, shuningdekO‘zbekistonRespublikasiningreferenduminitashkiletishvao‘tkazishuchunO‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi tomonidanfaoliyatiningasosiyprinsiplarimustaqillik, qonuniylik, kollegiallik, oshkoralikvaadolatlilikdaniboratbo‘lganO‘zbekistonRespublikasiMarkaziysaylovkomissiyasituziladi.

O‘zbekistonRespublikasiMarkaziysaylovkomissiyasisaylovkomissiyalaritizimigaboshchilikqiladi, o‘zfaoliyatinidoimiyasosdaamalgaoshiradihamdao‘zfaoliyatidaO‘zbekistonRespublikasiningKonstitutsiyasigavaqonunlarigaamalqiladi.

O‘zbekistonRespublikasiMarkaziysaylovkomissiyasininga’zolariQoraqalpog‘istonRespublikasiJo‘qorg‘iKengesining, xalqdeputatlariviloyatlarva Toshkent shaharKengashlariningtavsiyasibo‘yichaO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasivaSenatitomonidansaylanadi.

O‘zbekistonRespublikasiMarkaziysaylovkomissiyasiningraisiO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningtaqdimigabinoankomissiyaa’zolariorasidanbeshyillikmuddatgakomissiyamajlisidasaylanadi. AynibirshaxssurunkasigaikkimuddatdanortiqO‘zbekistonRespublikasiMarkaziysaylovkomissiyasiningraisietibsaylanishimumkinemas.

XXIII bob. Sud hokimiyati

130-modda

O‘zbekistonRespublikasidaodilsudlovfaqatsudtomonidanamalgaoshiriladi.

O‘zbekistonRespublikasidasudhokimiyatiqonunchiqaruvchivaijroetuvchihokimiyatdan, siyosiypartiyalardan, fuqarolikjamiyatiningboshqainstitutlaridanmustaqilholdaishyuritadi.

131-modda

O‘zbekistonRespublikasidasudtizimivasudlarfaoliyatiningtartibiqonunbilanbelgilanadi.

Favquloddasudlartuzishgayo‘lqo‘yilmaydi.

132-modda

O‘zbekistonRespublikasiKonstitutsiyaviysudiqonunchiqaruvchivaijroetuvchihokimiyathujjatlariningKonstitutsiyagamuvofiqligito‘g‘risidagiishlarniko‘radi.

KonstitutsiyaviysudO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningtaqdimigabinoanO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatitomonidanO‘zbekistonRespublikasiSudyalaroliykengashitavsiyaetgansiyosatvahuquqsohasidagimutaxassislarorasidan, Qoraqalpog‘istonRespublikasivakiliniqo‘shganholdasaylanadi.

Konstitutsiyaviysudningsudyalariqaytasaylanishhuquqisizo‘nyillikmuddatgasaylanadi.

O‘zbekistonRespublikasiKonstitutsiyaviysudio‘ztarkibidanO‘zbekistonRespublikasiKonstitutsiyaviysudiningraisinivauningo‘rinbosarinibeshyillikmuddatgasaylaydi.

133-modda

O‘zbekistonRespublikasiKonstitutsiyaviysudi:

1) O‘zbekistonRespublikasiqonunlariningvaO‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi palatalariqarorlarining, O‘zbekistonRespublikasiPrezidentifarmonlari, qarorlarivafarmoyishlarining, hukumat, mahalliydavlathokimiyatiorganlariqarorlarining, O‘zbekistonRespublikasidavlatlararoshartnomaviyvaboshqamajburiyatlariningO‘zbekistonRespublikasiningKonstitutsiyasigamuvofiqliginianiqlaydi;

2) O‘zbekistonRespublikasiningPrezidentitomonidanimzolangunigaqadar — O‘zbekistonRespublikasikonstitutsiyaviyqonunlarining, ratifikatsiyaqilishto‘g‘risidagiO‘zbekistonRespublikasiqonunlariO‘zbekistonRespublikasiningPrezidentitomonidanimzolangunigaqadar — O‘zbekistonRespublikasixalqaroshartnomalariningO‘zbekistonRespublikasiKonstitutsiyasigamuvofiqliginianiqlaydi;

3) referendumgachiqarilayotganmasalalarningO‘zbekistonRespublikasiKonstitutsiyasigamuvofiqligito‘g‘risidaxulosaberadi;

4) Qoraqalpog‘istonRespublikasiKonstitutsiyasiningO‘zbekistonRespublikasiningKonstitutsiyasiga, Qoraqalpog‘istonRespublikasiqonunlariningO‘zbekistonRespublikasiningqonunlarigamuvofiqligito‘g‘risidaxulosaberadi;

5) O‘zbekistonRespublikasiningKonstitutsiyasivaqonunlarinormalarigasharhberadi;

6) O‘zbekistonRespublikasiOliysudiningmuayyanishdaqo‘llanilishilozimbo‘lgannormativ-huquqiyhujjatlarningO‘zbekistonRespublikasiningKonstitutsiyasigamuvofiqligito‘g‘risidasudlartashabbusibilankiritilganmurojaatiniko‘ribchiqadi;

7) konstitutsiyaviysudlovishlariniyuritishamaliyotiniumumlashtirishnatijalariyuzasidan har yiliO‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi palatalarigavaO‘zbekistonRespublikasiPrezidentigamamlakatdagikonstitutsiyaviyqonuniylikningholatito‘g‘risidaaxborottaqdimetadi;

8) O‘zbekistonRespublikasiningKonstitutsiyasivaqonunlaribilanberilganvakolatidoirasidaboshqaishlarniko‘ribchiqadi.

Fuqarolarvayuridikshaxslar, agar sudorqalihimoyaqilishningboshqabarchavositalaridanfoydalanibbo‘linganbo‘lsa, suddako‘ribchiqilishitugallanganmuayyanishdasudtomonidano‘ziganisbatanqo‘llanilganqonunningKonstitutsiyagamuvofiqligito‘g‘risidagishikoyatbilanO‘zbekistonRespublikasiKonstitutsiyaviysudigamurojaatqilishgahaqli.

Konstitutsiyaviysudningqarorirasmiye’lonqilingankundane’tiborankuchgakiradi.

Konstitutsiyaviysudningqaroriqat’iyvauningustidanshikoyatqilinishimumkinemas.

Konstitutsiyaviysudnitashkiletishvauningfaoliyatitartibiqonunbilanbelgilanadi.

134-modda

O‘zbekistonRespublikasiOliysudifuqarolik, jinoiy, iqtisodiyvama’muriysudishlariniyuritishsohasidasudhokimiyatiningoliyorganihisoblanadi.

O‘zbekistonRespublikasiOliysuditomonidanqabulqilinganhujjatlarqat’iyhisoblanadivaO‘zbekistonRespublikasiningbutunhududidabajarilishimajburiydir.

O‘zbekistonRespublikasiOliysudiquyisudlarningsudlovfaoliyatiustidannazoratolibborishhuquqigaega.

O‘zbekistonRespublikasiOliysudiningraisivauningo‘rinbosarlariO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningtaqdimigabinoanO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatitomonidanbeshyillikmuddatgasaylanadi. AynibirshaxssurunkasigaikkimuddatdanortiqO‘zbekistonRespublikasiOliysudiningraisi, raiso‘rinbosarietibsaylanishimumkinemas.

135-modda

O‘zbekistonRespublikasiSudyalaroliykengashisudyalarhamjamiyatiningmustaqilorganibo‘lib, u sudyalarkorpusiningshakllantirilishini, sudhokimiyatimustaqilliginingkonstitutsiyaviyprinsipigarioyaetilishinita’minlaydi.

O‘zbekistonRespublikasiSudyalaroliykengashiraisivauningo‘rinbosariO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningtaqdimigabinoanO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningSenatitomonidanbeshyillikmuddatgasaylanadi. AynibirshaxssurunkasigaikkimuddatdanortiqO‘zbekistonRespublikasiSudyalaroliykengashiningraisi, raiso‘rinbosarietibsaylanishimumkinemas.

O‘zbekistonRespublikasiSudyalaroliykengashinitashkiletishvauningfaoliyatitartibiqonunbilanbelgilanadi.

136-modda

Sudyalarmustaqildirlar, faqatKonstitutsiyavaqonungabo‘ysunadilar. Sudyalarningodilsudlovniamalgaoshirishgadoirfaoliyatiga har qandaytarzdaaralashishgayo‘lqo‘yilmaydivabundayaralashishqonungamuvofiqjavobgarlikkasababbo‘ladi. Sudyalarmuayyanishlarbo‘yichahisobdorbo‘lmaydi.

Sudyalardaxlsizdir.

Davlatsudyaningvauningoilaa’zolariningxavfsizliginita’minlaydi.

Sudyanimuayyanishningmuhokamasidanchetlashtirishga, uningvakolatlarinibekorqilishgayokito‘xtatibturishga, boshqalavozimgao‘tkazishgafaqatqonundabelgilangantartibdavaasoslargako‘rayo‘lqo‘yiladi. Sudningqaytatashkiletilishiyokitugatilishisudyanilavozimidanozodetishuchunasosbo‘libxizmatqilishimumkinemas.

Sudyalar senator, davlathokimiyativakillikorganlariningdeputatibo‘lishimumkinemas.

Sudyalarsiyosiypartiyalarninga’zosibo‘lishi, siyosiyharakatlardaishtiroketishi, shuningdekilmiy, ijodiyvapedagogikfaoliyatdantashqarihaqto‘lanadiganboshqafaoliyatturlaribilanshug‘ullanishimumkinemas.

137-modda

Hammasudlardaishlarochiqko‘riladi. Ishlarniyopiqmajlisdatinglashgaqonundabelgilanganhollardaginayo‘lqo‘yiladi.

138-modda

Sud hokimiyatininghujjatlaribarchadavlatorganlarivaboshqatashkilotlar, mansabdorshaxslarhamdafuqarolaruchunmajburiydir.

139-modda

O‘zbekistonRespublikasidasudishlariniyuritisho‘zbektilida, qoraqalpoqtilidayokimuayyanjoydagiko‘pchilikaholiso‘zlashadigantildayoxudqonungamuvofiqboshqatildaolibboriladi. Sud ishlariolibborilayotgantilnibilmaydigansuddaqatnashuvchishaxslarningtarjimonorqaliishmateriallaribilanto‘latanishishvasudishlaridaishtiroketishhuquqihamdasuddaonatilidaso‘zlashhuquqita’minlanadi.

140-modda

SudlarningfaoliyatinimoliyalashtirishfaqatO‘zbekistonRespublikasiningDavlatbudjetidanamalgaoshiriladihamda u odilsudlovnito‘liqvamustaqilamalgaoshirishimkoniyatinita’minlashikerak.

XXIV bob. Advokatura

141-modda

Jismoniyvayuridikshaxslargamalakaliyuridikyordamko‘rsatishuchunadvokaturafaoliyatko‘rsatadi.

Advokaturafaoliyatiqonuniylik, mustaqillikvao‘zinio‘ziboshqarishprinsiplarigaasoslanadi.

Advokaturanitashkiletishvauningfaoliyatitartibiqonunbilanbelgilanadi.

142-modda

Advokato‘zkasbiyvazifalariniamalgaoshirayotgandauningfaoliyatigaaralashishgayo‘lqo‘yilmaydi.

Advokatgao‘zhimoyasidagishaxsbilanmoneliksizvaxoliuchrashish, maslahatlarberishuchunshart-sharoitlarta’minlanadi.

Advokat, uningsha’ni, qadr-qimmativakasbiyfaoliyatidavlathimoyasidabo‘ladivaqonunbilanmuhofazaqilinadi.

XXV bob. Prokuratura

143-modda

O‘zbekistonRespublikasihududidaqonunlarninganiqvabirxildabajarilishiustidannazoratniO‘zbekistonRespublikasining Bosh prokurorivaungabo‘ysunuvchiprokurorlaramalgaoshiradi.

144-modda

Prokuraturaorganlarining yagona markazlashtirilgantizimigaO‘zbekistonRespublikasining Bosh prokuroriboshchilikqiladi.

Qoraqalpog‘istonRespublikasiningprokuroriO‘zbekistonRespublikasining Bosh prokuroribilankelishilganholdaQoraqalpog‘istonRespublikasiningoliyvakillikorganitomonidantayinlanadi.

Viloyatlarningprokurorlari, tumanvashaharprokurorlariO‘zbekistonRespublikasining Bosh prokuroritomonidantayinlanadi.

O‘zbekistonRespublikasi Bosh prokurorining, Qoraqalpog‘istonRespublikasiprokurorining, viloyat, tumanvashaharprokurorlariningvakolatmuddati — beshyil.

AynibirshaxssurunkasigaikkimuddatdanortiqO‘zbekistonRespublikasining Bosh prokurorilavoziminiegallashimumkinemas.

145-modda

O‘zbekistonRespublikasiningprokuraturaorganlario‘zvakolatlariniboshqadavlatorganlaridan, o‘zgatashkilotlardan, mansabdorshaxslardanmustaqilravishda, faqatO‘zbekistonRespublikasiningKonstitutsiyasigavaqonunlarigabo‘ysunganholdaamalgaoshiradi.

Prokurorlaro‘zvakolatlaridavridasiyosiypartiyalargavasiyosiymaqsadlarniko‘zlovchiboshqajamoatbirlashmalarigaa’zoliknito‘xtatibturadilar.

Prokuraturaorganlarinitashkiletish, ularningvakolatlarivafaoliyatko‘rsatishtartibiqonunbilanbelgilanadi.

146-modda

O‘zbekistonRespublikasihududidajinoyatchilikkaqarshikurashbo‘yichatezkor-qidiruv, tergovvaboshqamaxsusvazifalarnimustaqilravishdabajaruvchixususiytashkilotlar, jamoatbirlashmalarivaularningbo‘linmalarinituzishhamdaularningfaoliyatko‘rsatishitaqiqlanadi.

Qonuniylikvahuquqiytartibotni, fuqarolarninghuquqlarivaerkinliklarinihimoyaqilishdahuquqnimuhofazaqiluvchiorganlargajamoattashkilotlarivafuqarolaryordamko‘rsatishlarimumkin.

XXVI bob. Moliya, pulva bank tizimi

147-modda

O‘zbekistonRespublikasio‘zining yagona moliya, pulva bank tizimigaega.

148-modda

O‘zbekistonRespublikasiningDavlatbudjetirespublikabudjetidan, Qoraqalpog‘istonRespublikasibudjetidanvamahalliybudjetlardaniboratdir.

O‘zbekistonRespublikasiningDavlatbudjetinishakllantirishhamdaijroetishtartib-taomillariochiqlikvashaffoflikprinsiplariasosidaamalgaoshiriladi.

FuqarolarvafuqarolikjamiyatiinstitutlariO‘zbekistonRespublikasiDavlatbudjetiningshakllantirilishihamdaijroetilishiustidanjamoatchiliknazoratiniamalgaoshiradi.

Fuqarolarninghamdafuqarolikjamiyatiinstitutlariningbudjetjarayonidaishtiroketishitartibivashakllariqonunbilanbelgilanadi.

149-modda

O‘zbekistonRespublikasihududida yagona soliqtizimiamalqiladi. SoliqlarnijoriyqilishhuquqiO‘zbekistonRespublikasiningOliyMajlisigategishlidir.

150-modda

O‘zbekistonRespublikasiningpulbirligiso‘mdir.

So‘mO‘zbekistonRespublikasiningbutunhududida yagona cheklanmaganqonuniyto‘lovvositasidir.

O‘zbekistonRespublikasiMarkaziybankiO‘zbekistonRespublikasininghududidaqonuniyto‘lovvositalarisifatidapulbelgilarinimuomalagakiritishdavaularnimuomaladanchiqarishdamutlaqhuquqqaegadir.

151-modda

O‘zbekistonRespublikasining bank tizimiO‘zbekistonRespublikasiMarkaziybankidanvabanklardaniboratdir.

O‘zbekistonRespublikasiMarkaziybankipul-kreditvavalyutasiyosatiniishlabchiqadihamdaamalgaoshiradi.

O‘zbekistonRespublikasiMarkaziybankimamlakatdabanklarfaoliyatinitartibgasolishniamalgaoshiradi, bank vato‘lovtizimlariningbarqarorfaoliyatko‘rsatishinita’minlaydi.

O‘zbekistonRespublikasiMarkaziybankio‘zvazifalarinibajarishdamustaqildir.

O‘zbekistonRespublikasiMarkaziybankiningfaoliyatinitashkiletishtartibiqonunbilanbelgilanadi.

XXVII bob. Mudofaavaxavfsizlik

152-modda

O‘zbekistonRespublikasiQurolliKuchlariO‘zbekistonRespublikasiningdavlatsuverenitetinivahududiyyaxlitligini, aholiningtinchhayotivaxavfsizliginihimoyaqilishuchuntuziladi.

QurolliKuchlarningtuzilishivaularnitashkiletishqonunbilanbelgilanadi.

153-modda

O‘zbekistonRespublikasio‘zxavfsizliginita’minlashuchunyetarlidarajadaQurolliKuchlarigaega.

Oltinchibo’lim. Konstitutsiyanio’zgartirishtartibi

154-modda

O‘zbekistonRespublikasiningKonstitutsiyasigao‘zgartirishvaqo‘shimchalartegishinchaO‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisiningQonunchilikpalatasideputatlarivaSenatia’zolariumumiysoniningkamidauchdanikkiqismidaniboratko‘pchiligitomonidanqabulqilingankonstitutsiyaviyqonunyokiO‘zbekistonRespublikasiningreferendumibilankiritiladi.

UshbuKonstitutsiya 1-moddasining vaushbumoddaikkinchiqisminingqoidalariqaytako‘ribchiqilishimumkinemas.

O‘zbekistonRespublikasiningKonstitutsiyasigao‘zgartirishvaqo‘shimchalarkiritishto‘g‘risidagikonstitutsiyaviyqonundauningnormalarini, shuningdekKonstitutsiyaningnormalariniqo‘llashningo‘zigaxosxususiyatlarinazardatutilishimumkin.

155-modda

O‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi tegishlitaklifkiritilgandankeyinolti oy mobaynidaKonstitutsiyagao‘zgartirishvaqo‘shimchalarkiritishto‘g‘risidakengva har taraflamamuhokamanihisobgaolganholdakonstitutsiyaviyqonunqabulqilishimumkin. Agar O‘zbekistonRespublikasiOliy Majlisi Konstitutsiyanio‘zgartirishto‘g‘risidagitaklifni rad etsa, taklifbiryilo‘tgandankeyinginaqaytakiritilishimumkin.