My Constitution

“Investment portal of Uzbekistan”

Citizens of 76 countries will be able to get an electronic visa to Uzbekistan (List)

Uzbekistan announces visa waiver for citizens of 45 countries (List)

Important Visa Information for Indian Citizens Travelling to Uzbekistan

July 3, 2023

Конституция Республики Узбекистан

ПРЕАМБУЛА Мы, единый народ Узбекистана, торжественно провозглашая свою приверженность правам и свободам человека, национальным и общечеловеческим ценностям, принципам государственного суверенитета, подтверждая свою верность идеалам демократии, свободы и равенства, социальной справедливости […]
July 3, 2023

O’zbekistonRespublikasiKonstitutsiyasi

MUQADDIMA Biz, O‘zbekistonning yagona xalqi, insonhuquqvaerkinliklariga, milliyvaumuminsoniyqadriyatlarga, davlatsuverenitetiprinsiplarigasodiqligimiznitantanaliravishdae’lonqilib, demokratiya, erkinlikvatenglik, ijtimoiyadolatvabirdamlikg‘oyalarigasadoqatimizninamoyonqilib, inson, uninghayoti, erkinligi, sha’nivaqadr-qimmatioliyqadriyathisoblanadiganinsonparvardemokratikdavlatni, ochiqvaadolatlijamiyatnibarpoetishborasidahozirgivakelajakavlodlaroldidagiyuksakmas’uliyatimiznianglaganholda, davlatchiligimizrivojininguchmingyildanziyodtarixiytajribasiga, shuningdekjahonsivilizatsiyasigabeqiyoshissaqo‘shganbuyukajdodlarimizningilmiy, madaniyvama’naviymerosigatayanib, mamlakatimizningbebahotabiiyboyliklariniko‘paytirishgahamdahozirgivakelajakavlodlaruchunasrab-avaylashgahamdaatrof-muhitmusaffoliginisaqlashgaastoydilahdqilib, xalqarohuquqningumume’tirofetilganprinsipvanormalarigaasoslanganholda, O‘zbekistonningjahonhamjamiyati, engavvalo, qo‘shnidavlatlarbilando‘stonamunosabatlarinihamkorlik, o‘zaroqo‘llab-quvvatlash, tinchlikvatotuvlikasosidamustahkamlashhamdarivojlantirishgaintilib, fuqarolarningmunosibhayotkechirishini, millatlararovakonfessiyalararototuvlikni, ko‘pmillatlijonajonO‘zbekistonimizningfarovonliginivagullab-yashnashinita’minlashnimaqsadqilganholda, ushbuKonstitutsiyaniqabulqilamizvae’lonqilamiz. […]
July 17, 2022

More than 81,000 proposals for this draft law have been received from citizens and civil society institutions

As is known, the draft Constitutional Law “On introducing amendments and addenda to the Constitution of the Republic of Uzbekistan” was submitted for public discussion until July 15 this year. […]